Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Przetargi
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"


Newsletter

 

Klauzula informacyjnaNazwa:Inspektor lub podinspektor ds. publicznego transportu zbiorowego w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej
Adres:Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko - Biała
Data dodania: 2018-01-26
Termin składania ofert: 2018-02-12
Treść ogłoszenia:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10,

43-300 Bielsko-Biała

 

   Ogłasza nabór na jedno wolne stanowiska urzędnicze:    

 

Inspektora lub podinspektora ds. publicznego transportu zbiorowego
w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej


Miejsce pracy: Bielsko-Biała


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • planowanie, organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,
 • uczestniczenie w opracowywaniu docelowego planu transportowego, a także planu mobilności miejskiej
  dla Bielska-Białej,
 • uczestniczenie w opracowywaniu programu rozwoju oraz przekształceń systemu publicznego transportu zbiorowego w Bielsku-Białej,
 • opiniowanie i inicjowanie rozwiązań oraz koncepcji w zakresie rozwoju usług komunikacyjnych,
  oferty przewozowej , organizacji linii komunikacyjnych,
  systemu transportowego miasta, a także projektów drogowych i projektów organizacji ruchu w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym komunikacji zbiorowej,
 • współudział w opracowywaniu wytycznych do rozkładów jazdy i opiniowaniu rozkładów jazdy,
 • współudział w określaniu wielkości potrzeb przewozowych publicznego transportu zbiorowego, w tym prowadzenie badań rynkowych dla bieżących potrzeb planistycznych oraz opracowywanie prognoz,
 • współudział w kontroli oraz weryfikacji usług przewozowych pod względem finansowym oraz wykonania wkm,
 • kontrola jakości świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego,
 • uczestnictwo w przeprowadzaniu procedur przetargowych na realizację przewidzianych zadań i ich rozliczanie,
 • opracowywanie niezbędnych analiz i sprawozdań dotyczących wykonywanych czynności,
 • przygotowywanie projektów dokumentów, uchwał, porozumień, umów i aneksów dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, pisma wychodzące, skargi i wnioski w zakresie realizowanych zadań,
 • współpraca z innymi działami MZD, jak również z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Miejskim Zakładem Komunikacyjnym oraz innymi jednostkami.

 

Warunki pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


·          praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, ploter, niszczarka dokumentów, faks,

·       czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,

·          praca obejmuje zasięgiem układ drogowo-transportowy zarządzany przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,

·          bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·          obywatelstwo : polskie,

·          wykształcenie : wyższe techniczne, preferowany kierunek transport,

·          znajomość zagadnień związanych z publicznym transportem zbiorowym,

·          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

·          nieposzlakowana opinia,

·          kreatywność,

·          zdolność analitycznego myślenia,

·          umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,

·          wysoka kultura osobista,

·          zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,

·          umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,

·          pozytywne podejście do pracy i tworzenie przyjaznej atmosfery w zespole,

·          gotowość do doskonalenia zawodowego,

·          praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie: Publicznego transportu zbiorowego, Transportu drogowego, Prawa przewozowego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa zamówień publicznych,
Kodeksu postępowania administracyjnego,

·          znajomość procedur administracyjnych, przygotowywania pism, obsługi stron,

·          posiadanie prawa jazdy kat. B,

·          umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietu biurowego MS Office).


WYMAGANIA DODATKOWE

·          doświadczenie zawodowe/staż pracy : doświadczenie zawodowe związane z planowaniem lub organizowaniem lub   zarządzaniem w ramach publicznego transportu zbiorowego lub inżynierią ruchu

·          znajomość oprogramowania AGC BusMan, PTV Visum oraz AutoCad,

·          doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

·          znajomość układu komunikacyjnego i topografii Bielska-Białej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

·          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

·          list motywacyjny

·          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·          oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,

·          oświadczenie kandydata   o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o   korzystaniu   z pełni praw publicznych,

·       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·          kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy
o załączenie tłumaczenia na język polski,

·          kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

 

 

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora lub podinspektora ds. publicznego transportu zbiorowego”

  do dnia 12 lutego 2018 r.

na adres

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

(osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mzd.home.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA LUB PODINSPEKTORA DS. PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

  W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG

W BIELSKU-BIAŁEJ UL. MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO 10

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Inspektora lub podinspektora ds. publicznego transportu zbiorowego wybrany został Pan   Artur Danel   zamieszkały w Czechowicach-Dziedzicach.

Wybór Pana Artura Danela został podyktowany faktem, iż w najwyższym stopniu spełniał wymagania i oczekiwania określone w ogłoszeniu o naborze jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.

 

 

                                                          

 

Bielsko-Biała, 27.02.2018r.