Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Niedziela, 22 Lipiec 2018, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 
Panoramy wirtualne
 
Wirtualne biuro obsługi
 
Informacja o planowanych inwestycjach
1. Budowa połaczenia drogowego Alei Generała Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Bielsko – Biała (miasto na prawach powiatu), województwo śląskie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miasta Bielsko-Biała, w dzielnicy Aleksandrowice.

Obecnie istniejący układ komunikacyjny ma charakter miejski, o wysokim zagęszczeniu dróg i ulic. Główną oś tworzy Aleja Generała Andresa (kategoria drogi – powiatowa, klasa G) – droga dwujezdniowa o 4 pasach ruchu łącząca południowe i północne rejony Bielska-Białej. Ulica Piastowska (kategoria drogi – powiatowa, klasa Z) posiada pojedynczą jezdnie i stanowi połączenie ronda Hulanka z centrum Bielska-Białej po stronie wschodniej. Obie przedmiotowe ulice przecinają się 2 poziomach i nie mają bezpośredniego połączenia. Przejazd pojazdów samochodowych pomiędzy Aleją Andersa a ulicą Piastowską odbywa się obecnie poprzez lokalne ulice Sobieskiego i Emilii Plater – wąskie i strome ulice o niewielkiej przepustowości. Drugą możliwością przejazdu jest dojazd do ulicy Babiogórskiej, zawrócenie na węźle i powrót ulicą Andersa do ronda Hulanka. Istotną kwestią jest brak tras objazdowych dla Alei Andersa w przypadku konieczności awaryjnego zamknięcia tuneli pod rondem Hulanka lub Zielonego Tunelu. W takim przypadku istniejące połączenie poprzez ulicę Sobieskiego do ulicy Piastowskiej jest niewystarczające. Objęta opracowaniem nowoprojektowana ulica będzie drogą gminną i posiadać będzie klasę techniczną D. Początek zakresu opracowania znajduje się w ciągu Alei Generała Andresa w km 0+000.00. Koniec opracowania ustalono za skrzyżowaniem z ul. Piastowską w km 0+430.

Nowoprojektowana ulica posiadać będzie przekrój półuliczny, z jezdnią jednokierunkową o szerokości 5,0 m oraz chodnikiem dla pieszych o szerokości 2 m (szerokość liczono bez z krawężników i obrzeży). Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej, natomiast chodnik i zjazdy posiadać będą nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

Zakres robót dla inwestycji:

-Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

-Budowę sieci oświetlenia ulicznego

-Budowę odwodnienia drogi

-Elementy inżynierskie; umocnienia skarp, przepust

-Na całym odcinku zabezpieczenie, przebudowę, lub rozbiórkę i ponowne wbudowanie kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

-Na całym odcinku elementy dodatkowe: zjazdy, zieleńce

-Elementy BRD

-Wykonanie prac porządkowych, wykończeniowych i uporządkowanie terenu inwestycji.

W zakładce "więcej"zamieszczone są plany sytuacyjne aktualne na dzień 27.06.2018 r.

wiecej  

2. ROZBUDOWA ALEI ARMII KRAJOWEJ NA ODCINKU OD RONDA GEN. FIELDORFA NILA DO DOLNEJ STACJI KOLEJKI GONDOLOWEJ „SZYNDZIELNIA” W BIELSKU-BIAŁEJ
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDSTAWIA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA PN: ,,ROZBUDOWA ALEI ARMII KRAJOWEJ NA ODCINKU OD RONDA GEN. FIELDORFA NILA DO DOLNEJ STACJI KOLEJKI GONDOLOWEJ „SZYNDZIELNIA” W BIELSKU-BIAŁEJ”

Zakres opracowania wynika z opracowanej i zatwierdzonej „koncepcji rozbudowy alei Armii Krajowej na odcinku od ronda im. generała Emila Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolei gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej – WARIANT WYNIKOWY” opracowanej przez firmę RHR Rafał Radzio, oraz opracowanej i zatwierdzonej koncepcji urbanistyczno-architektoniczna obejmująca swoim zakresem:

- zagospodarowanie placu przed dolną stacją kolei linowej na Szyndzielnię.

- zagospodarowanie terenu przy nowoprojektowanej pętli autobusowej.

- formę architektoniczną przystanków.

- wytyczne zagospodarowania terenu po likwidowanej pętli autobusowej.

- wytyczne architektoniczne wnęk odpoczynkowych wykonanej przez firmę Gronner & Rączka Architekci Spółka Jawna z uwzględnieniem konsultacji prowadzonych z udziałem:

- Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pan Lubomira Zawieruchy,

- Biura Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała;

- Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,

- Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej,

- Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów,

- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko;

- ZIAD Bielsko-Biała SA,

- Kolej Linowa Szyndzielnia,

- Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,

- INTEGRAL PROJKET Sp. z o.o. - wykonawcą części drogowej dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

odcinek 1 - od ronda gen. Fieldorfa Nila do istniejącej pętli autobusowej - droga z jezdnią szerokości 6m i jednostronnym chodnikiem o szerokości 3,5m wraz z zatokami autobusowymi i wnękami odpoczynkowymi. Odcinek ten obejmuje również przebudowę ul. Skalnej do formy ciągu pieszo jezdnego o szerokości 4,5m. oraz budowę wewnętrznych dróg dojazdowych do posesji, zamknięcie ul. Olszówki i budowę „jezdni serwisowej” dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy jednorodzinnej;

odcinek 2 - od istniejącej pętli autobusowej do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia - droga dojazdowa o szerokości 4,5m z obustronnymi poboczami i elementami małej architektury w postaci ławek i miejsc odpoczynku;

Przyjęte rozwiązania projektowe mają zapewnić ciągłość projektowanych ścieżek rowerowych z już istniejącą infrastrukturą ruchu rowerowego z uwzględnieniem ewentualnej przebudowy ronda w tym zakresie. Dokumentacja projektowa zakłada również budowę myjni i stanowisk napraw rowerów w okolicy placu przed dolną stacją kolejki; budowę obiektów inżynierskich; budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich; budowę oświetlenia ulicznego; budowę kanalizacji dla sieci szerokopasmowej na odcinku od dolnej stacji kolejki do studni zlokalizowanej na rondzie „Nila”, przebudowę kolidującej sieci uzbrojenia terenu; wycinkę, przesadzenia i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej; w razie konieczności przebudowę istniejących ogrodzeń i bram wjazdowych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu system sterowania wjazdem na górny odcinek ulicy (odcinek nr 2 z placem), opracowanie materiałów informacyjnych, opracowanie założeń realizacyjnych – stanowiących podstawę do opracowania tymczasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

W zakładce "więcej" zamieszczone są plany sytuacyjne aktualne na dzień 05.06.2018 r.

wiecej  

3. Koncepcja rozbudowy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańco

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach prac projektowych przygotował koncepcje rozbudowy ulicy Warszawskiej.

Ostateczne rozwiązanie uzgodnione zostało na Kierownictwie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W ramach rozwiązań projektowych zastosowano węzeł typu WC składający się z układu dwóch skrzyżowań na prawe skręty w ciągu ulicy Warszawskiej (w przeciwległych ćwiartkach). Na połączeniu łącznic z ulicą Mazańcowicką przewidziano budowę dwóch rond na drodze powiatowej wraz z korektą przebiegu dróg gminnych – ulicy Poligonowej i ulicy Pedagogicznej (włączenia w postaci 4-wlotów na ronda). W rozwiązaniach projektowych uwzględniono zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odnośnie obsługi komunikacyjnej poprzez łącznik ulicy Opłotek.

Podstawowe parametry:

  Ulica Warszawska - droga krajowa:

 przekrój 2x2; szerokość pasa ruchu 3,5m; szerokość pasa dzielącego 4,0m; szerokość opaski wewnętrznej (przy pasie dzielącym) 0,5m; szerokość opaski zewnętrznej (w ramach pobocza) 0,5m; szerokość pobocza gruntowego 1,5m.

Ulica Mazańcowicka - droga powiatowa:

 przekrój 1x2 + pas środkowy; szerokość pasa ruchu 3,5m; szerokość pasa środkowego 3,0m; szerokość chodnika 2,0m; szerokość pobocza gruntowego 1,0m.

Łącznice nr 1 i nr 2:

 typ łącznicy-dwupasowa dwukierunkowa P4; szerokość jezdni wraz z opaskami 8,0m; szerokość opaski 2 x 0,5m; szerokość pobocza gruntowego 1,0m.

Ulica Poligonowa - droga gminna:

 przekrój 1x2; szerokość pasa ruchu 3,0m; szerokość pobocza gruntowego 0m,75.

Ulica Pedagogiczna - droga gminna:

 przekrój 1x2; szerokość pasa ruchu 2,5m; szerokość pobocza gruntowego 0,75m.

  Ulica Opłotek - droga gminna:

 przekrój 1x2; szerokość pasa ruchu 3,0m; szerokość pobocza gruntowego 1,0m.

 

W zakładce "WIĘCEJ" została przedstawiona koncepcja rozbudowy ul. Warszawskiej.

wiecej  

4. Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy ulicy zbiorczej KDZ-1 łączącej drogę ekspresową S-1 (węzeł Rosta) z ul. Hałcnowską w Bielsku – Białej
Zakres prac oraz parametry geometrii jezdni zostały przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych.

W zakładce "WIĘCEJ" znajdują się plany sytuacyjne i projekty docelowej organizacji ruchu.

wiecej  

5. Koncepcja rozbudowy ulicy Pocztowej i Startowej w Bielsku – Białej
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przedstawia koncepcję rozbudowy ulicy Pocztowej i Startowej w Bielsku-Białej.

Zakres prac oraz parametry geometrii jezdni zostały przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych.

W zakładce "WIĘCEJ" znajdują się plany sytuacyjne.

wiecej  

1 2 3 4 >>