Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Sobota, 24 Luty 2018, imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 
Panoramy wirtualne
 
Wirtualne biuro obsługi
 
Informacja o planowanych inwestycjach
1. Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy ulicy zbiorczej KDZ-1 łączącej drogę ekspresową S-1 (węzeł Rosta) z ul. Hałcnowską w Bielsku – Białej
Zakres prac oraz parametry geometrii jezdni zostały przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych.

W zakładce "WIĘCEJ" znajdują się plany sytuacyjne i projekty docelowej organizacji ruchu.

wiecej  

2. Koncepcja rozbudowy ulicy Pocztowej i Startowej w Bielsku – Białej
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przedstawia koncepcję rozbudowy ulicy Pocztowej i Startowej w Bielsku-Białej.

Zakres prac oraz parametry geometrii jezdni zostały przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych.

W zakładce "WIĘCEJ" znajdują się plany sytuacyjne.

wiecej  

3. Projekt docelowej organizacji ruchu rozbudowy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej
Miejski Zarzad Dróg w Bielsku-Białej przedstawia projekt docelowej organizacji ruchu ul. Krakowskiej.

W zakładce "WIĘCEJ" znajdują się plany sytuacyjne.

wiecej  

4. Rozbudowa ul. Wita Stwosza w Bielsku-Białej
Zaprojektowano rozbudowę ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Piastowskiej na długości 622m, ulica będzie posiadała elementy uspokojenia ruchu.

Początek opracowania dowiązany jest do istniejącego skrzyżowania z ul. Nad Potokiem. Na wlocie ulicy Wita Stwosza na skrzyżowaniu zastosowano niewielkie poszerzenie, wyprowadzone skosem 1:20 od projektowanej szerokości jezdni 5,0m. Tą szerokość jezdni zastosowano na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Potokiem do skrzyżowania z ul. Mieszka I (km 0+021,75 - km 0+360,80). Następnie od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Bolesława Krzywoustego (km 0+360,80 - km 0+447,85) jezdnia ma szerokość 5,5m, a na odcinku ostatnim do skrzyżowania z ul. Piastowska tj. do km 0+605,80 zaprojektowano jezdnię ulicy Wita Stwosza o szerokości 6,0m. Wlot na skrzyżowaniu z ul. Piastowską poszerzono do 6,50m z zastosowaniem skosów 1:20. Projekt ulicy obejmuje budowę i rozbudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonego krawężnikami betonowymi 15/30 od strony jezdni, a od strony ogrodzeń i zieleńca obrzeżem betonowym 8/30. Na odcinku całej ulicy zaprojektowano prawostronny chodnik o minimalnej szerokości 2,0m, z uwzględnieniem dostosowana chodnika do istniejących ogrodzeń. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do ul. Piastowskiej zaprojektowano również lewostronny chodnik o szerokości 2,0m. Na odcinku od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Piastowskiej zaprojektowano odcinkowo, omijając długości budynków mieszkalnych, miejsca postojowe prostopadłe do jezdni o wymiarach 5,0m x 2,5m. Krawężnik chodnika zlokalizowanego przy miejscach postojowych będzie odsłonięty na 8cm. Na powstałych powierzchniach wzdłuż budynków zaprojektowano zieleńce, wraz z nasadzeniami drzew.

Dodatkowymi elementami uspokojenia ruchu są zaprojektowane wyniesione odcinki jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej na odcinkach skrzyżowań z ul. Mieszka I i ul. Bolesława Krzywoustego oraz w miejscu dwóch zjazdów publicznych w km ok. 0+580. W miejscach lokalizacji przejść dla pieszych zaprojektowano obniżenia krawężnika (odsłonięcie 2cm) wraz z wykonaniem nawierzchni integracyjnej (płytki integracyjne na szerokości 0,8m i na długości przejścia). Odwodnienie chodnika odbywa się na jezdnie ul. Wita Stwosza z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji.

Nawierzchnia zjazdów publicznych i indywidualnych zaprojektowano z kostki betonowej koloru czerwonego, na połączeniu zjazdów z nawierzchnią jezdni zaprojektowano krawężnik najazdowy 15/22 w odsłonięciu 4cm.

W zakładce "WIĘCEJ" znajduje się plan sytuacyjny.

wiecej  

5. Koncepcja budowy połączenia drogowego Al. Gen. Andersa z ulicą Piastowską w Bielsku-Białej
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja o planowanej inwestycji dla zadania pn: Koncepcja budowy połączenia drogowego Al. Gen. Andersa z ulicą Piastowską w Bielsku-Białej

2. POŁOŻENIE

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w zachodniej części miasta Bielsko-Biała, powiat bielski, województwo śląskie.

Szczegółowe położenie w układzie komunikacyjnym pokazano na planszy sytuacyjnej.

3.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów informacyjnych dla wybranego wariantu połączenia drogowego z Al. Gen. Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej. Jako najkorzystniejszy wariant pod względem technologicznym oraz zajętości terenu wybrano koncepcję nr 1 „Połączenie jezdnią jednokierunkową L=4,5m”

4. INFORMACJA O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Obszar przyjęty do analizy nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istniejący układ komunikacyjny ma charakter miejski, o wysokim zagęszczeniu dróg i ulic. Główną oś tworzy Al. Gen. Andersa – droga dwujezdniowa o 4 pasach ruchu łącząca południowe i północne rejony Bielska-Białej. Ulica Piastowska posiada pojedynczą jezdnie i stanowi połączenie ronda Hulanka z centrum Bielska-Białej po stronie wschodniej. Obie przedmiotowe ulice przecinają się 2 poziomach i nie mają bezpośredniego połączenia. Przejazd pojazdów samochodowych pomiędzy Al. Gen. Andersa a ulicą Piastowską odbywa się obecnie poprzez lokalne ulice Sobieskiego i Emilii Plater – wąskie i strome ulice o niewielkiej przepustowości. Istotną kwestią jest brak tras objazdowych dla Al. Gen. Andersa w przypadku konieczności awaryjnego zamknięcia tuneli pod rondem Hulanka lub Zielonego Tunelu. W takim przypadku istniejące połączenie poprzez ulicę Sobieskiego do ulicy Piastowskiej jest niewystarczające. W tym celu, w ramach koncepcji przeanalizowano różne możliwości wykonania połączenia drogowego Al. Gen. Andersa z ulicą Piastowską. Proponuje się możliwość jednokierunkowego przejazdu z Al. Gen. Andersa w ulicę Piastowską dla pojazdów poruszających się aleją w kierunku południowym. Pozostałe relacje są mniej istotne z uwagi na mniejsze natężenie ruchu i mniejszą podatność na zdarzenia losowe jaką może być zamknięcie przejazdu przez tunele w ciągu Al. Gen. Andersa. Wykonanie połączenia Al. Gen. Andersa i ul. Piastowskiej poprzez nowo projektowaną ulicę jednokierunkową o szerokości jezdni 4,5m, jezdnią ograniczoną obustronnie krawężnikami. Długość projektowanej ulicy wynosi około 400m, początek włączenia projektowanej ulicy przed wlotem „zielonego tunelu”. Projektowana ulica rozpoczyna się pasem wyłączenia z Al. Gen. Andersa, następnie przekracza istniejący rów przydrożny, omija prawą stroną 2 istniejące komory wlotowe systemu kanalizacyjnego. Następnie ulica trawersuje skarpy „zielonego tunelu” z maksymalnym pochyleniem podłużnym 8,3%. W km 0+440 przewidziano możliwość połączenia projektowanej ulicy z ulicą Bukową. Projektowana ulica kończy się wyjazdem na ulicę Piastowską zlokalizowanym na początku dodatkowego pasa do skrętu w prawo i jazdy na wprost przez rondo Hulanka. Zgodnie z uzyskaną informacją z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, planowana inwestycji nie kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja przewiduje również doświetlenia układu drogowego, odwodnienie planowanej drogi, wykonanie kanału technologicznego w ramach wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

W zakładce "WIĘCEJ" znajduje się plan sytuacyjny.

wiecej  

1 2 3 4 >>