Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Niedziela, 22 Lipiec 2018, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 
Wirtualne biuro obsługi
 
Panoramy wirtualne
 
Informacja o stoiskach handlowych dla sprzedaży truskawek

 
Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz.1440 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży truskawek, na okres od 20 V 2018r. do 31 VII 201 8r ., w
10 miejscach ( każde o powierzchni 10m²), określonych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu ( zamieszczonych na stronie www.mzd.bielsko.pl ).

Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:

• Imię i nazwisko wnioskodawcy ( oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
• Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
• Adres wnioskodawcy
• Kserokopię aktualnego certyfikatu integrowanej produkcji
• Cel zajęcia –ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży truskawek
• Okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 20.05.2018r. do 31.07.2018r.
• Lokalizację ( nazwę ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją z mapy, o której mowa wyżej.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona ( 10 miejsc o pow.10m² każde) i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:

1) zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych,
2) zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce na obszarze objętym niniejszym postepowaniem.

Losowanie odbędzie się dnia 24 IV 2018r., o godzinie 10.00, w MZD w Bielsku-Białej, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu ( zwanym regulaminem) zamieszczonym na stronie www.mzd.bielsko.pl .

Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 18 IV-2017r., do godz.15.30, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie. Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.
W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.


Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XXII/568/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej ( z późn.zm.)


Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym – Plac Żwirki i Wigury, w okresie od 20 V 2018 do 31 VII 2018r., na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 3.285 zł, za zajęcie miejsca w pasie drogowym ul. Cieszyńskiej wynosi 4.380 zł a za zajęcie miejsc w pasach pozostałych dróg - 2.190 zł.

Informuję, że zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą udzielane tylko osobom ( stronom) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji truskawek.
Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Decyzje o zajęciu pasa drogowego będą do odbioru w siedzibie MZD w Bielsku-Białej w dniu 10 V 2018r., w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.00 w pokoju nr 5.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin

3. Wniosek

4. Mapy

 

 

powrót