Budowa połączenia drogowego Alei Generała Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Bielsko – Biała (miasto na prawach powiatu), województwo śląskie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miasta Bielsko-Biała, w dzielnicy Aleksandrowice.
Obecnie istniejący układ komunikacyjny ma charakter miejski, o wysokim zagęszczeniu dróg i ulic. Główną oś tworzy Aleja Generała Andresa (kategoria drogi – powiatowa, klasa G) – droga dwujezdniowa o 4 pasach ruchu łącząca południowe i północne rejony Bielska-Białej. Ulica Piastowska (kategoria drogi – powiatowa, klasa Z) posiada pojedynczą jezdnie i stanowi połączenie ronda Hulanka z centrum Bielska-Białej po stronie wschodniej. Obie przedmiotowe ulice przecinają się 2 poziomach i nie mają bezpośredniego połączenia. Przejazd pojazdów samochodowych pomiędzy Aleją Andersa a ulicą Piastowską odbywa się obecnie poprzez lokalne ulice Sobieskiego i Emilii Plater – wąskie i strome ulice o niewielkiej przepustowości. Drugą możliwością przejazdu jest dojazd do ulicy Babiogórskiej, zawrócenie na węźle i powrót ulicą Andersa do ronda Hulanka. Istotną kwestią jest brak tras objazdowych dla Alei Andersa w przypadku konieczności awaryjnego zamknięcia tuneli pod rondem Hulanka lub Zielonego Tunelu. W takim przypadku istniejące połączenie poprzez ulicę Sobieskiego do ulicy Piastowskiej jest niewystarczające. Objęta opracowaniem nowoprojektowana ulica będzie drogą gminną i posiadać będzie klasę techniczną D. Początek zakresu opracowania znajduje się w ciągu Alei Generała Andresa w km 0+000.00. Koniec opracowania ustalono za skrzyżowaniem z ul. Piastowską w km 0+430.
Nowoprojektowana ulica posiadać będzie przekrój półuliczny, z jezdnią jednokierunkową o szerokości 5,0 m oraz chodnikiem dla pieszych o szerokości 2 m (szerokość liczono bez z krawężników i obrzeży). Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej, natomiast chodnik i zjazdy posiadać będą nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
Zakres robót dla inwestycji:
-Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
-Budowę sieci oświetlenia ulicznego
-Budowę odwodnienia drogi
-Elementy inżynierskie; umocnienia skarp, przepust
-Na całym odcinku zabezpieczenie, przebudowę, lub rozbiórkę i ponowne wbudowanie kolidujących sieci uzbrojenia terenu.
-Na całym odcinku elementy dodatkowe: zjazdy, zieleńce
-Elementy BRD
-Wykonanie prac porządkowych, wykończeniowych i uporządkowanie terenu inwestycji.

ANDERSA_2_PZT1a.jpg

powrót