Rozbudowa Alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolejki gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDSTAWIA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA PN: ,,ROZBUDOWA ALEI ARMII KRAJOWEJ NA ODCINKU OD RONDA GEN. FIELDORFA NILA DO DOLNEJ STACJI KOLEJKI GONDOLOWEJ „SZYNDZIELNIA” W BIELSKU-BIAŁEJ”
Zakres opracowania wynika z opracowanej i zatwierdzonej „koncepcji rozbudowy alei Armii Krajowej na odcinku od ronda im. generała Emila Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolei gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej – WARIANT WYNIKOWY” opracowanej przez firmę RHR Rafał Radzio, oraz opracowanej i zatwierdzonej koncepcji urbanistyczno-architektoniczna obejmująca swoim zakresem:

– zagospodarowanie placu przed dolną stacją kolei linowej na Szyndzielnię.

– zagospodarowanie terenu przy nowoprojektowanej pętli autobusowej.

– formę architektoniczną przystanków.

– wytyczne zagospodarowania terenu po likwidowanej pętli autobusowej.

– wytyczne architektoniczne wnęk odpoczynkowych wykonanej przez firmę Gronner & Rączka Architekci Spółka Jawna z uwzględnieniem konsultacji prowadzonych z udziałem:

– Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pan Lubomira Zawieruchy,

– Biura Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała;

– Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,

– Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej,

– Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów,

– Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko;

– ZIAD Bielsko-Biała SA,

– Kolej Linowa Szyndzielnia,

– Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,

– INTEGRAL PROJKET Sp. z o.o. – wykonawcą części drogowej dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

odcinek 1 – od ronda gen. Fieldorfa Nila do istniejącej pętli autobusowej – droga z jezdnią szerokości 6m i jednostronnym chodnikiem o szerokości 3,5m wraz z zatokami autobusowymi i wnękami odpoczynkowymi. Odcinek ten obejmuje również przebudowę ul. Skalnej do formy ciągu pieszo jezdnego o szerokości 4,5m. oraz budowę wewnętrznych dróg dojazdowych do posesji, zamknięcie ul. Olszówki i budowę „jezdni serwisowej” dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy jednorodzinnej;

odcinek 2 – od istniejącej pętli autobusowej do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia – droga dojazdowa o szerokości 4,5m z obustronnymi poboczami i elementami małej architektury w postaci ławek i miejsc odpoczynku;

Przyjęte rozwiązania projektowe mają zapewnić ciągłość projektowanych ścieżek rowerowych z już istniejącą infrastrukturą ruchu rowerowego z uwzględnieniem ewentualnej przebudowy ronda w tym zakresie. Dokumentacja projektowa zakłada również budowę myjni i stanowisk napraw rowerów w okolicy placu przed dolną stacją kolejki; budowę obiektów inżynierskich; budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich; budowę oświetlenia ulicznego; budowę kanalizacji dla sieci szerokopasmowej na odcinku od dolnej stacji kolejki do studni zlokalizowanej na rondzie „Nila”, przebudowę kolidującej sieci uzbrojenia terenu; wycinkę, przesadzenia i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej; w razie konieczności przebudowę istniejących ogrodzeń i bram wjazdowych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu system sterowania wjazdem na górny odcinek ulicy (odcinek nr 2 z placem), opracowanie materiałów informacyjnych, opracowanie założeń realizacyjnych – stanowiących podstawę do opracowania tymczasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

1.ARMII KRAJOWEJ -pzt_1.pdf

2. ARMII KRAJOWEJ -pzt 2.pdf

powrót