Rozpoczynamy zimowe utrzymanie miasta Bialska-Białej

Jak już informowaliśmy wiosną tego roku – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem miasta Bielsko-Biała w latach 2022-2025. Zgodnie z zawartymi umowami ww. usługę prowadzą: firma PreZero Bielsko-Biała S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych oraz firma Eurovia Polska S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie pozostałych ciągów komunikacyjnych w strefie wschodniej i strefie zachodniej. W dniu 18 listopada 2022 r. następuje zakończenie trwającego od czerwca letniego oczyszczania, a tym samym przystępujemy do zimowego utrzymania miasta w sezonie 2022/2023, które polega w szczególności na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej (w tym usuwania błota, błota pośniegowego, śniegu, lodu i nacieków lodowych) dróg w tym jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych wraz z zatokami, parkingów, przejść podziemnych i nadziemnych, schodów, kładek itd. oraz placów mające na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa. Łączna długość odśnieżanych ulic to ok. 620 km, a łączna powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 812 532 m2.
W celu wykonania usług z zakresu zimowego utrzymania miasta, zgodnie z założonymi standardami, firmy dysponują 17 ciągnikami z pługiem i rozrzutnikiem, 3 kombajnami do odśnieżania, 3 koparko-ładowarkami, 2 ładowarkami, 6 mikrociągnikami z pługiem do odśnieżania chodników, 13 pługo-piaskarko-solarkami, 1 pługo-piaskarką oraz 2 urządzeniami do wytwarzania solanki. Ponadto miejsca niedostępne dla pojazdów będą utrzymywane przez brygady ręczne.
Prócz tego Wykonawcy wysyłają na drogi miasta trzy patrole, których głównym zadaniem jest kontrola stanu nawierzchni dróg. Wszystkie wymienione pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji.

Wprowadzenie sezonu zimowego nie zwalnia jednak całkowicie z obowiązku utrzymywania w czystości naszego miasta. Zgodnie bowiem z obecnymi umowami, w razie potrzeby nadal przewiduje się prowadzenie letniego utrzymania miasta w trybie interwencyjnej akcji letniej.
Ponadto istotnym nowum wynikającym z aktualnych umów jest nałożenie na wykonawców obowiązku jednorazowego pozimowego oczyszczenia miasta ze środków uszorstniających, zużytych do usuwania śliskości i innych pozostałości okresu zimowego.

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina właścicielom oraz administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji. Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1297) zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4. Przytoczone przepisy i ich wykładnia jasno wskazują, iż za chodnik ustawodawca uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Dla wyjaśnienia możliwych nieporozumień warto dodać, że obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki bezpośrednio graniczące z nieruchomością (tj. posiadające z posesją wspólną granicę). Chodniki położone wzdłuż tej nieruchomości, ale oddzielone od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, są z tego obowiązku wyłączone.

Całodobowy kontakt:
Główne ciągi komunikacyjne (Firma PreZero Bielsko-Biała S.A.):
Tel.: 33 499 20 16, 33 499 20 26
Adres mailowy: zima.bielskobiala@prezero.com

Pozostałe ciągi komunikacyjne: strefa wschodnia i strefa zachodnia (Firma Eurovia Polska S.A.):
Tel.: 572 754 254
Adres mailowy: utrzymanie.bielsko@eurovia.pl

Kontakt do Zespołu Utrzymania Dróg MZD w godzinach 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku
Tel.: 503 692 143
Adres mailowy: utrzymanie_bielsko@mzd.bielsko.pl

Standardy-zimowego-utrzymania-drog-glowne-ciagi-komunikacyjne.pdf
Standardy-zimowego-utrzymania-drog-strefa-wschodnia-i-zachodnia.pdf
Wykaz-chodnikow-sciezek-rowerowych-poza-pasem-drogowym-odsniezanych-przez-firme-eurovia-strefa-wschodnia.pdf
Wykaz-chodnikow-sciezek-rowerowych-poza-pasem-drogowym-odsniezanych-przez-firme-eurovia-strefa-zachodnia.pdf
Wykaz-chodnikow-sciezek-rowerowych-poza-pasem-drogowym-odsniezanych-przez-firme-prezero.pdf
Wykaz-ulic-utrzymywanych-przez-firme-eurovia-strefa-wschodnia-z-podzialem-na-standardy-zimowego-utrzymania.pdf
Wykaz-ulic-utrzymywanych-przez-firme-eurovia-strefa-zachodnia-z-podzialem-na-standardy-zimowego-utrzymania.pdf
Wykaz-ulic-utrzymywanych-przez-firme-prezero-z-podzialem-na-standardy-zimowego-utrzymania.pdf

powrót