Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej MZD w Bielsku-Białej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej MZD w Bielsku-Białej https://mzd.bielsko.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 472 60 10
fax. 33 472 60 20

sekretariat@mzd.bielsko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Część plików nie jest dostępna cyfrowo

Ułatwienia na stronie podmiotowej MZD w Bielsku-Białej

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-31

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Samoocena

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Jałowiczor, Damian Kuczaty
e-mail: dostepnosc@mzd.bielsko.pl 
Telefon: 334726010 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek nr 1, ul. Michała Grażyńskiego 10 – siedziba główna Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Siedziba główna Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej znajduje się w budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych, bez schodów zewnętrznych. W obrębie obiektu występują bariery architektoniczne:

1.    Przed wejściem do budynku brak oznaczeń kolorystycznych i fakturowych (kierunkowych) nawierzchni, pozwalających na kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do wejścia.
2.    Budynek nie posiada windy.
3.    Schody wewnętrzne w budynku nie są wyposażone w dodatkowe poręcze.
4.    Brak informacji dotykowej dla osób z dysfunkcją wzroku przed wejściem do budynku.
5.    Toaleta posiada jedynie usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (brak oznaczeń dla osób z innymi niepełnosprawnościami).
6.    Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.
7.   Bariery architektoniczne dotyczą również osób poruszających się z dziećmi w wózkach. Możliwość poruszania się jedynie na parterze budynku.Budynek nr 2, ul. Mostowa 1 – Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Siedziba Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg
w Bielsku-Białej znajduje się na pierwszym piętrze budynku o charakterze historycznym, który posiada następujące bariery architektoniczne:

1.    Przed wejściem do budynku brak oznaczeń kolorystycznych i fakturowych (kierunkowych) nawierzchni, pozwalających na kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do wejścia.
2.    Drzwi wejściowe do budynku nie spełniają wymogów dla osób niepełnosprawnych, zarówno z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak również dla osób z dysfunkcją wzroku.
3.    Budynek nie posiada windy.
4.    Schody wewnętrzne w budynku nie posiadają dodatkowych poręczy.
5.    Brak informacji dotykowej dla osób z dysfunkcją wzroku przed wejściem do budynku i na poręczach schodów.  
6.    Kasa w budynku znajduje się na pierwszym piętrze.
7.    Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8.    Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.
9.   Bariery architektoniczne również dla osób poruszających się z dziećmi w wózkach – brak możliwości swobodnego dotarcia do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania.

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora i Zastępcy Koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

Informujemy, że Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Wojciech Waluś, wyznaczył Koordynatora i Zastępcę Koordynatora ds. dostępności w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej. Funkcje te będą pełnili Pan Paweł Jałowiczor – Starszy specjalista ds. zarządzania infrastrukturą IT oraz Pan Damian Kuczaty – Starszy specjalista ds. zarządzania infrastrukturą IT.

Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
•    monitorowanie działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej – Paweł Jałowiczor
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 472 60 10
e-mail: dostepnosc@mzd.bielsko.pl

Zastępca Koordynatora ds. dostępności w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej – Damian Kuczaty
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 472 60 10
e-mail: dostepnosc@mzd.bielsko.pl

W budynkach przy ul. Michała Grażyńskiego 10 oraz Mostowej 1 istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej na stanowiskach obsługi interesantów. Na drzwiach wejściowych oraz przy stanowiskach obsługi interesantów znajdują się piktogramy informujące o pętli indukcyjnej

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia łatwiejszego dostępu do organów administracji publicznej przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, miasto Bielsko-Biała zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, indywidualnie wybranego przez osobę uprawnioną.
Umawiać można się z tłumaczem migowym za pośrednictwem telefonu, maila lub bezpośredniego kontaktu z tłumaczem migowym.
1.    Ewa Kaliniewicz tel. 722 367 940 mail: kaliniewicz@poczta.fm
2.    Adam Pilecki tel. 512 805 922 mail: adaspilecki@wp.pl
3.    Maciej Pilecki tel. 696 748 297 mail: j_m.pilecki@onet.eu
Więcej informacji na stronie www.bielsko-biala.pl

powrót