Komunikat w sprawie sprzedaży całorocznej zniczy i kwiatów

KOMUNIKAT

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.) informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików, na okres od 30- I-2019r. do  31-XII-2019r., w 1 miejscu (o powierzchni 2m²), określonego na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu ( zamieszczonego na stronie www.mzd.bielsko.pl).

Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:

• Imię i nazwisko wnioskodawcy ( oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
• Kserokopia aktualnego odpisu z KRS
dotyczy spółek handlowych lub
• Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
• Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
• Adres wnioskodawcy
• Cel zajęcia –ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików
• Okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 30.01.2019 do 31.12.2019.

Ponieważ jest jedno miejsce (o pow.2m²) i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:
zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych.
Losowanie odbędzie się dnia 25 I 2019r., o godzinie 10.00, w MZD w Bielsku-Białej, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu ( zwanym regulaminem) zamieszczonym na stronie www.mzd.bielsko.pl.
Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 21-I-2019r., do godz.15.00, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie. Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.
W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.
Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XXII/568/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej ( z późn.zm.)
Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym ul. Św. Jana Chrzciciela, w okresie od 30-I-2019 do 31-XII-2019r., na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 1.008zł,
Informuję, że zezwolenie na zajęcie pasa drogowego będzie udzielone tylko osobie (stronie) prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie handlu lub prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie produkcji zniczy, kwiatów i/lub stroików.
Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu. Decyzja o zajęciu pasa drogowego będzie do odbioru w siedzibie MZD w Bielsku-Białej w dniu 29 I 2019r., w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.00 w pokoju nr 5.

Dyrektor MZD w Bielsku-Białej

Pliki do pobrania:
Wniosek
Regulamin losowania
Komunikat
Plan sytuacyjny

 

powrót