Cennik i abonamenty

Opłatę za postój w SPP należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu!
Nie jest możliwe dokonanie dopłaty do wykupionego biletu parkingowego po zakończeniu jego ważności!
Postój po upływie ważności biletu wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł! W przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do 75 zł.
Zakupiony bilet parkingowy uprawnia do postoju na drodze publicznej w całej strefie płatnego parkowania w okresie jego ważności.


Cennik
Rada Miejska ustaliła następujące stawki opłat za postój pojazdów na oznakowanych płatnych miejscach postojowych: 

 • za pierwszą godzinę postoju – 3,50 zł z tym, że za 30 minut postoju 2,00 zł (opłata minimalna);
 • za drugą godzinę postoju – 4,00 zł;
 • za trzecią godzinę postoju – 4,50 zł;
 • za każdą następną godzinę postoju – 3,50 zł.

Opłata dodatkowa za brak ważnego biletu 150 zł. Zapłacona do 7 dni od dnia wystawienia wezwania ulega obniżeniu do 75 zł.
Opłaty obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00

Sposoby dokonywania opłat:

 • zakup biletu parkingowego w parkomacie przy użyciu bilonu, karty płatniczej bądź systemem płatności BLIK,
 • zakup biletu parkingowego za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego poprzez aplikację moBilet, SkyCash lub mPay,
 • opłaty za abonamenty mieszkańca i przedsiębiorcy: przelewem na rachunek bankowy MZD numer konta:  34 1020 2313 0000 3902 1091 8904 BANK PKO BP S.A. lub w kasie MZD w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała, Kasa czynna: 7:30 -15:00 (Przerwa: 10:00 – 12:00) UWAGA W każdym ostatnim dniu roboczym miesiąca opłaty gotówką można dokonywać do godziny 13:00, po tej godzinie opłaty wnosić można tylko kartą płatniczą.
 • uiszczenie opłaty dodatkowej:
  – kartą płatniczą w dowolnym parkomacie przy użyciu kodu QR zamieszczonego na wezwaniu;
  – przelewem bankowym na wskazany na wezwaniu indywidualny rachunek bankowy;
  – za pośrednictwem portalu reklamacyjnego reklamacjeparkowanie.mzd.bielsko.pl;
  – przelewem bankowym na wskazany powyżej rachunek bankowy MZD z podaniem w tytule transakcji prawidłowego nr rej. pojazdu oraz datę postoju;
  – gotówką lub kartą płatniczą w kasie MZD mieszczącą się w budynku zlokalizowanym pod adresem wskazanym powyżej.

Szanowni mieszkańcy, w chwili obecnej o abonament parkingowy mogą ubiegać się osoby zameldowane w budynkach zlokalizowanych bezpośrednio przy zewnętrznej krawędzi obszaru strefy płatnego parkowania wyznaczonego ulicami (i placami) stanowiącymi jej granice.

Karta mieszkańca

 • Karta mieszkańca przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy w strefie płatnego parkowania w tym po obu stronach ulic i placów ograniczających strefę płatnego parkowania, a także są właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadają jeden z wymienionych poniżej tytułów prawnych do użytkowanego samochodu:
  – współwłasności;
  – umowy leasingu;
  – umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy o kredyt na zakup samochodu;
  – umowy powierzenia w przypadku pojazdów służbowych;
  – umowy użyczenia zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Opłata za korzystanie z „karty mieszkańca” wynosi 150 zł.
 • Dla uzyskania „karty mieszkańca” należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej) w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1 prawidłowo wypełniony wniosek wraz z pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy, o jego prawie do dysponowania pojazdem oraz wskazaniem dokumentu na podstawie którego posiada to prawo.
  Każdemu mieszkańcowi można wydać jedną „kartę mieszkańca” na jeden pojazd samochodowy, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.
 • „Karta mieszkańca” uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju oznaczonego w niej pojazdu na ciągach postojowych położonych na 3 najbliższych adresu zameldowania mieszkańca ulicach, które zostały wskazane na “karcie mieszkańca”. Wymienione uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.
 • Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Karta parkingowa dla przedsiębiorców

 • „Karta parkingowa” dla przedsiębiorców przysługuje podmiotom, które prowadzą
  działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania w tym po obu stronach ulic i placów ograniczających strefę płatnego parkowania. Miesięczna opłata za korzystanie z „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy wynosi 200 zł za jeden pojazd samochodowy.
 • Dla uzyskania „karty parkingowej” dla przedsiębiorców należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej) w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1 prawidłowo wypełniony wniosek wraz z pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy, o jego prawie do dysponowania pojazdem oraz wskazaniem dokumentu na podstawie którego posiada to prawo.
 • Każdemu przedsiębiorcy można wydać „kartę parkingową” dla przedsiębiorców na pojazd samochodowy osobowy lub dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny. Przedsiębiorca uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach do otrzymania kilku „kart parkingowych” dla przedsiębiorcy.
 • „Karta parkingowa” dla przedsiębiorców uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju wskazanego w niej pojazdu na trzech drogach publicznych, zlokalizowanych przy siedzibie przedsiębiorcy lub przy siedzibie jego oddziału, wskazanych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub na trzech drogach publicznych zlokalizowanych najbliżej miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wymienione uprawnienie nie gwarantuje miejsca postojowego.
 • Kartę wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czas obowiązywania karty obejmuje pełne miesiące.

Stawka zerowa
Zerowa stawka opłat została ustalona dla:

 • pracowników następujących służb podczas wykonywania obowiązków służbowych, poruszających się pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi: Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodno-kanalizacyjnego, oczyszczania miasta;
 • osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydawaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wyłącznie w przypadku korzystania z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29 (tj. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych);
 • pojazdów należących do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które posiadają aktualną kartę parkingową wydaną przez Przewodniczącego Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wyłącznie w przypadku korzystania z miejsc postojowych wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczką T-29 (tj. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych);
 • służb utrzymania ulic działających na zlecenie Zarządu Drogi;
 • kierujących taksówkami na miejscach wyznaczonych znakami D-19 „Postój taksówek” (oznacza początek miejsc wyznaczonych) i D-20 „Koniec postoju taksówek”.

POJAZDY ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH (art. 13 ust. 3 pkt 1e ustawy) ZWOLNIONE SĄ Z OPŁAT ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 2 pkt 12 ustawy) pojazd elektryczny to pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Od 1 stycznia 2020 r. wydziały komunikacji wydają dla pojazdów elektrycznych zielone tablice rejestracyjne. Kierowcy pojazdów, które do tego czasu posiadały białe tablice rejestracyjne mogą (zachowując dotychczasowy nr rejestracyjny) wymienić je na zielone w stosownym urzędzie komunikacji.

powrót