Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

W imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. (tekst jed. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) informuję, że na terenie Miasta Bielska-Białej planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego projektu pn:

Rozbudowa ulicy Jeździeckiej z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku-Białej;

•Rozbudowa ulic: Wczasowej na odcinku od ulicy Żywieckiej do ulicy Łęgowej, Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek, Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej;

• Rozbudowa ul. Kowalskiej na odcinku od ul. Sosnkowskiego do ul. Kolistej (aktualizacja projektu);

• Przebudowa ul. Cmentarnej;

• Przebudowa ul. Karpackiej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Sterniczej;

• Remont ulicy NMP Królowej Polski na odcinku od ulicy Cieszyńskiej do ulicy Sikornik w Bielsku-Białej;

• Przebudowa ul. Bratków w Bielsku – Białej;

• Rozbudowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z łącznicą drogi ekspresowej S-1 w formie ronda w Bielsku – Białej.

W ramach inwestycji może powstawać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału technologicznego. Kanał udostępniany będzie na zasadach określonych w w/w ustawie o drogach publicznych zgodnie z art. 39 ust. 7 – 7f.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku–Białej

ul. Grażyńskiego 10

43-300 Bielsko-Biała.

Jednocześnie wyjaśniam, ze zgodnie z art. 4 pkt 15a cytowanej na wstępie ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 6b powołanej wyżej ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej http://www.mzd.bielsko.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji w Warszawie, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20.

powrót