Klauzula informacyjna (Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4726010, adres e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail  iod@mzd.bielsko.pl lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r nr VIII/101/2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące określone usługi na rzecz Administratora.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a po jego osiągnięciu przez obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa.
  6. W granicach przewidzianych prawem posiadacie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania obowiązków ustawowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
powrót