Komunikat w sprawie losowania stoisk handlowych do sprzedaży truskawek w roku 2022

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży truskawek, na okres od 20 V 2022 r. do 31 VII 2022 r., w 10 miejscach (9 stanowisk o powierzchni 10 m² i 1 stanowisko o powierzchni 5m²), określonych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu (zamieszczonych na stronie www.mzd.bielsko.pl).

Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:

• Imię i nazwisko wnioskodawcy ( oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
• Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
• Adres wnioskodawcy, nr telefonu, mail, adres kontaktowy
• Kserokopię aktualnego certyfikatu integrowanej produkcji
• Cel zajęcia –ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży truskawek
• Okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 20.05.2022 r. do 31.07.2022 r.
• Lokalizację ( nazwę ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją z mapy, o której mowa wyżej.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona ( 9 miejsc o pow.10 m² każde i 1 miejsce o pow. 5 m²) i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:

  1. zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych,
  2. zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce na obszarze objętym niniejszym postepowaniem.

Losowanie odbędzie się dnia 22 III 2022 r., o godzinie 10.00, w MZD w Bielsku-Białej, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu ( zwanym regulaminem) zamieszczonym na stronie www.mzd.bielsko.pl

Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 15 III 2022 r., do godz.15.00, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie. Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.
W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.

Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XIX/436/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej ( z późn.zm.)

Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym w okresie od 20 V 2022 r. do 31 VII 2022 r., na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 2190 zł i 1095 zł w przypadku miejsca oznaczonego nr 8.

Informuję, że zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą udzielane tylko osobom (stronom) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji truskawek.
Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Pliki do pobrania:
1.Komunikat w sprawie sprzedaży truskawek – DOC
2.Komunikat w sprawie sprzedaży truskawek – PDF
3.Regulamin losowania w sprawie sprzedaży truskawek – DOC
4.Regulamin losowania w sprawie sprzedaży truskawek – PDF
5.Mapy
6.Wniosek na zajecie pasa drogowego – DOC
7.Wniosek na zajecie pasa drogowego – PDF

powrót