Komunikat w sprawie możliwości udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików, na okres od 21.10.2024 r. do 03.11.2024 r.

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320  z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2024r. poz. 572 z późn. zm.) informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików, na okres od 21 X 2024 r. do 3 XI 2024 r., w 51 miejscach (każde o powierzchni 5m²), określonych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu.

Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy (oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
  • Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
  • Adres wnioskodawcy
  • Kserokopię decyzji w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok 2024 albo decyzję o podatku rolnym za rok 2024, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest podmiotem wpisanym do KRS-u lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .
  • Lokalizację (nazwę ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją z mapy, o której mowa wyżej.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (51 miejsc o pow. 5m² każde) i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:

  • zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych,
  • strona może uzyskać tylko jedno zezwolenie na zajęcie miejsca w obszarze miasta objętym niniejszym postępowaniem.

Planowane losowanie w dniu 7 X 2024 r., o godzinie 10.00 będzie transmitowane poprzez naszą stronę internetową.

Losowanie odbędzie się, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu (zwanym regulaminem).

Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 26 IX 2024 r., do godz.15.30, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie.

Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.

 W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.

Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr  XIX/436/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej ( z późn.zm.)

Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w okresie od 21 X 2024 r. do 3 XI 2024 r. w pasie drogowym  dróg powiatowych ul. Wyzwolenia i ul. Grunwaldzkiej, na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 315 zł, za zajęcie miejsc w pasach pozostałych dróg – 210 zł.

Informuję, że zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą udzielane tylko osobom (stronom) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu zniczami, kwiatami i stroikami lub prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji zniczy, kwiatów i/lub stroików.

Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Decyzje o zajęciu pasa drogowego będą do odbioru w siedzibie MZD w Bielsku-Białej w dniu 18 X 2024 r., w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.00.

1. Wniosek – PDF
2. Wniosek – DOC
3. Regulamin losowania – PDF
4. Regulamin losowania – DOC
5. Komunikat – PDF
6. Komunikat – DOC
7. Plan sytuacyjny ul. Cyprysowa – PDF
8. Plan sytuacyjny ul. Dawna – PDF
9. Plan sytuacyjny ul. Grunwaldzka – PDF
10. Plan sytuacyjny ul. Św. Jana Chrzciciela – PDF
11. Plan sytuacyjny ul. Wita Stwosza – PDF
12. Plan sytuacyjny ul. Wyzwolenia – PDF

powrót