Komunikat w sprawie możliwości udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376  z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików, na okres od 21 X 2022 r. do 3 XI 2022 r., w 51 miejscach (każde o powierzchni 5m²), określonych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu (zamieszczonych na stronie www.mzd.bielsko.pl).

Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy (oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
  • Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
  • Adres wnioskodawcy
  • Kserokopię decyzji w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok 2022 albo decyzję o podatku rolnym za rok 2022, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest podmiotem wpisanym do KRS-u lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .
  • Lokalizację (nazwę ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją z mapy, o której mowa wyżej.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (51 miejsc o pow. 5m² każde) i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:

  • zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych,
  • strona może uzyskać tylko jedno zezwolenie na zajęcie miejsca w obszarze miasta objętym niniejszym postępowaniem.

Planowane losowanie w dniu 3 X 2022 r., o godzinie 10.00 będzie transmitowane poprzez naszą stronę internetową.

Losowanie odbędzie się, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu (zwanym regulaminem) zamieszczonym na stronie www.mzd.bielsko.pl

Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 19 IX 2022 r., do godz. 15.30, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie.

Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.

W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.

Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr  XIX/436/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej (z późn.zm.)

Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w okresie od 21 X 2022 do 3 XI 2022 r w pasie drogowym  dróg powiatowych ul. Wyzwolenia i ul. Grunwaldzkiej, na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 315 zł, za zajęcie miejsc w pasach pozostałych dróg – 210 zł.

Informuję, że zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą udzielane tylko osobom (stronom) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu zniczami, kwiatami i stroikami lub prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji zniczy, kwiatów i/lub stroików.

Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Decyzje o zajęciu pasa drogowego będą do odbioru w siedzibie MZD w Bielsku-Białej w dniu 20 X 2022 r., w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.00.

Z-ca Dyrektora ds. Administracji Drogowej

Komunikat.doc
Komunikat.pdf
Regulamin losowania.doc
Regulamin losowania.pdf
Plan sytuacyjny – ul. Cyprysowa.pdf
Plan sytuacyjny – ul. Dawna.pdf
Plan sytuacyjny – ul. Grunwaldzka.pdf
Plan sytuacyjny – ul. Jana Chrzciciela.pdf
Plan sytuacyjny – ul. Wita Stwosza.pdf
Plan sytuacyjny – ul. Wyzwolenia.pdf
Wniosek.doc
Wniosek.pdf

powrót