Komunikat w sprawie sprzedaży chryzantem

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.) informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży chryzantem, na okres od 10 X 2021 r. do 3 XI 2021 r., w 10 miejscach (9 miejsc o powierzchni 10 m² i 1 miejsce o powierzchni 5 m²), określonych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu.

Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:
• Imię i nazwisko wnioskodawcy ( oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
• Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
• Adres wnioskodawcy
• Kserokopię decyzji w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok 2021 albo decyzję o podatku rolnym za rok 2021.
• Cel zajęcia – ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży chryzantem
• Okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 10.10.2021 r. do 03.11.2021 r.
• Lokalizację (nazwę ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją z mapy, o której mowa wyżej.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:
1) zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych,
2) zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce w obszarze miasta objętym niniejszym postępowaniem.

Losowanie odbędzie się dnia 2 IX 2021 r., o godzinie 10.00, w MZD w Bielsku-Białej, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu (zwanym regulaminem).

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych interesantów, planowane losowanie w dniu 2 IX 2021 r., o godz.10.00 będzie transmitowane poprzez naszą stronę internetową.

Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 26 VIII 2021 r., do godz.15.30, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie.
Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.
W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.

Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XIX/436/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej ( z późn.zm.)

Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym – Plac Żwirki i Wigury, w okresie od 10 X 2021 do 3 XI 2021 r., na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 1.125 zł i 562,50 zł (stoisko o pow. 5 m²), a za zajęcie miejsc w pasach pozostałych dróg – 750 zł.

Informuję, że zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą udzielane tylko osobom (stronom) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji chryzantem.
Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Komunikat w sprawie sprzedaży chryzantem.doc
Komunikat w sprawie sprzedaży chryzantem.pdf
Wniosek.doc
Wniosek.pdf
Regulamin-losowania.doc
Regulamin-losowania.pdf
Mapy.pdf

powrót