Komunikat w sprawie sprzedaży ryb i choinek naturalnych

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży ryb i/ lub choinek naturalnych, na okres od 10-XII-2020r. do 31-XII-2020r., w 7 miejscach ( każde o powierzchni 10m²) oraz 1 miejsce o powierzchni 5m², określonych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu (zamieszczonych na stronie www.mzd.bielsko.pl).

Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy ( oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
  • Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
  • Adres wnioskodawcy
  • Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy potwierdzające posiadanie zarybionego stawu rybnego lub decyzję Lasów Państwowych zezwalającą na wyrąb drzew iglastych lub kserokopię wpisu do KRS-u lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Cel zajęcia –ustawienie stoiska handlowego do sprzedaży ryb i/lub choinek naturalnych
  • Okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 10.12.2020 r. do 31.12.2020 r.
  • Lokalizację ( nazwę ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją z mapy, o której mowa wyżej.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona ( 7 miejsc o pow. 10m² każde i 1 miejsce o pow. 5m²) i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:

  • zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych,
  • zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce w obszarze miasta objętym niniejszym postępowaniem.

Losowanie odbędzie się dnia 3 XII 2020 r., o godzinie  10.00, w MZD w Bielsku-Białej, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu ( zwanym regulaminem) zamieszczonym na stronie www.mzd.bielsko.pl.

Losowanie będzie transmitowane poprzez naszą stronę internetową.

Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 27-XI-2020 r., do godz.15.30, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie.

Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.  W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.

Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr  XIX/436/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej ( z późn.zm.)

Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym  pl. Żwirki i Wigury, w okresie  od 10-XII-2020 do 31-XII-2020 r., na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 990 zł, a za zajęcie miejsc w pasach pozostałych dróg -660 zł.

Informuję, że zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą udzielane tylko osobom ( stronom) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie hodowli ryb i/lub produkcji ( plantacji) choinek naturalnych. Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Decyzje o zajęciu pasa drogowego będą do odbioru w siedzibie MZD w Bielsku-Białej w dniu 9  XII 2020 r., w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.00.

W związku z obchodami 70-lecia połączenia dwóch miast Bielska i Białej zostanie wykonana w ciągu ul. 11 Listopada dekoracja z oświetleniem mostu na rzece Białej. Dlatego w roku bieżącym Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej nie wyznaczył miejsc do ustawienia stanowisk dla sprzedaży ryb i/lub choinek naturalnych. Na ul.11 Listopada (chodnik, obok mostu na rzece Białej).

Z powodu trwających prac związanych z przebudową ul. Cieszyńskiej, w centrum Wapienicy, również nie zostały wyznaczone miejsca do ustawienia stanowisk dla sprzedaży ryb i/lub choinek naturalnych.

Komunikat
Plany sytuacyjne
Regulamin losowania
Wniosek

 

powrót