Komunikat w sprawie stoisk handlowych do sprzedaży truskawek

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży truskawek, na okres od 20 V 2021 r. do 31 VII 2021 r., w 8 miejscach (7 stanowisk o powierzchni 10 m² i 1 stanowisko o powierzchni 5m²), określonych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu.

Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy ( oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
  • Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
  • Adres wnioskodawcy, nr telefonu, mail, adres kontaktowy
  • Kserokopię aktualnego certyfikatu integrowanej produkcji
  • Cel zajęcia –ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży truskawek
  • Okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 20.05.2021 r. do 31.07.2021 r.
  • Lokalizację ( nazwę ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją z mapy, o której mowa wyżej.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona ( 7 miejsc o pow.10 m² każde i 1 miejsce o pow. 5 m²) i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:

  1. zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych,
  2. zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce na obszarze objętym niniejszym postepowaniem.

Losowanie odbędzie się dnia 10 V 2021 r., o godzinie 10.00, w MZD w Bielsku-Białej, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu (zwanym regulaminem).

Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 28 IV-2021 r., do godz.15.00, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie. Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.
W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.

Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XIX/436/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej ( z późn.zm.)

Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym – Plac Żwirki i Wigury, w okresie od 20 V 2021 r. do 31 VII 2021 r., na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 3.285 zł, a za zajęcie miejsc w pasach pozostałych dróg – 2.190 zł i 1095 zł w przypadku miejsca oznaczonego nr 7.

Informuję, że zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą udzielane tylko osobom ( stronom) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji truskawek.
Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Załączniki : 

 

powrót