Komunikat w sprawie udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności, na ustawienie stoisk handlowych, w celu sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików, na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023r.

KOMUNIKAT

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1693  z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików, na okres od 1 I 2023 r. do  31 XII 2023 r., w 7 miejscach (każde o powierzchni 2m²), określonych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu ( zamieszczonych na stronie  www.mzd.bielsko.pl)
Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego  na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy (oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
  • Kserokopia aktualnego odpisu z KRS dotyczy spółek handlowych lub kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
  • Adres wnioskodawcy
  • Cel zajęcia – ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży zniczy, kwiatów i/lub stroików
  • Okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  • Lokalizację (nazwa ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją mapy,  o której mowa wyżej.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (7 miejsc o pow. 2m² każde) i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:
1)  zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych,
2)  zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce w obszarze miasta objętym niniejszym postępowaniem.

Losowanie odbędzie się dnia 15 XII 2022 r., o godzinie  10.00, w MZD w Bielsku-Białej, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu (zwanym regulaminem) zamieszczonym na stronie www.mzd.bielsko.pl
Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 8 XII 2022 r., do godz.15.30, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie. Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.
W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.
Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XIX/436/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.
Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym  ul. Dawnej i ul. Św. Jana Chrzciciela, w okresie  od 1 I 2023 r. do 31 XII 2023 r., na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 1.460 zł.
Informuję, że zezwolenie na zajęcie pasa drogowego będzie udzielone tylko osobie (stronie) prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie handlu lub prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie produkcji zniczy, kwiatów i/lub stroików.
Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.
Decyzje o zajęciu pasa drogowego będą do odbioru w siedzibie MZD w Bielsku-Białej w dniu 21 XII 2022 r., w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.00.

Pliki do pobrania :
1. Komunikat w sprawie udostępnienia pasa drogowego – PDF
2. Komunikat w sprawie udostępnienia pasa drogowego – DOC
3. Regulamin – PDF
4. Regulamin – DOC
5. Druk wniosku – PDF
6. Druk wniosku – DOC
7. Plan sytuacyjny – PDF

powrót