Komunikat w sprawie ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży ryb i/lub choinek naturalnych

Działając z upoważnienia Zarządcy Drogi, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne z jednej strony oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z drugiej, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) oraz ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż istnieje możliwość udostępnienia pasa drogowego na prawach wyłączności w celu ustawienia stoiska handlowego dla sprzedaży ryb i/lub choinek naturalnych, na okres od 10-XII-2022r. do 31-XII-2022r., w 7 miejscach (każde o powierzchni 10 m²) oraz 1 miejsce o powierzchni 5m², określonych na mapach stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu (zamieszczonych na stronie www.mzd.bielsko.pl

Osoby zainteresowane (strony), aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na powyższe cele, na ww. okres, winny złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej wniosek zawierający następujące dane i dokumenty:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy ( oznaczenie firmy w przypadku osoby prawnej)
  • Dokument pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika
  • Adres wnioskodawcy
  • Zaświadczenie dotyczące przeszkolenia w zakresie humanitarnego obchodzenia się z rybami.
  • Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy potwierdzające posiadanie zarybionego stawu rybnego lub decyzję Lasów Państwowych zezwalającą na wyrąb drzew iglastych lub kserokopię wpisu do KRS-u lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Cel zajęcia – ustawienie stoiska handlowego dla sprzedaży ryb i/lub choinek naturalnych
  • Okres zajęcia pasa drogowego oznaczony na okres od 10.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
  • Lokalizację ( nazwę ulicy i nr stoiska handlowego), zgodnie z numeracją z mapy, o której mowa wyżej.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (7 miejsc o pow. 10 m² każde i 1 miejsce o pow. 5 m²) i może się zdarzyć, iż danym miejscem będzie zainteresowanych więcej osób (stron) informuje się, że:

  1. zezwolenie uzyska osoba wylosowana spośród osób zainteresowanych,
  2. zezwolenie można uzyskać tylko na jedno miejsce w obszarze miasta objętym niniejszym postępowaniem.

Losowanie odbędzie się dnia 5 XII 2022 r., o godzinie 10.00, w MZD w Bielsku-Białej, w sposób określony w załączniku do niniejszego komunikatu (zwanym regulaminem) zamieszczonym na stronie www.mzd.bielsko.pl
Losowanie będzie transmitowane poprzez naszą stronę internetową.

Jednocześnie komunikuję, iż zainteresowani winni złożyć kompletne wnioski o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego najpóźniej do dnia 28-XI-2022 r., do godz.15.30, w MZD w Bielsku-Białej, aby możliwe było zweryfikowanie wniosków przez organ administracji publicznej przed terminem wyznaczonym na losowanie.
Zaleca się składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem aby organ administracji publicznej mógł wezwać strony do ewentualnego uzupełnienia wniosków.
W tym celu prosi się o zamieszczanie we wniosku numerów telefonów lub adresów mailowych, celem szybkiego kontaktu ze stroną.

Informuję również, iż wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XIX/436/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej ( z późn.zm.)

Stosownie do ww. uchwały opłata za zajęcie miejsca w pasie drogowym w okresie od 10-XII-2022 do 31-XII-2022 r., na cele wskazane w niniejszym komunikacie wynosi 660 zł i 330 zł.
Informuję, że zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą udzielane tylko osobom
(stronom) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie hodowli ryb i/lub produkcji (plantacji) choinek naturalnych.
Tym samym osoby (strony) nie spełniające powyższego warunku nie będą uczestniczyć w losowaniu.

Pliki do pobrania :
1. Komunikat w sprawie sprzedaży ryb i choinek naturalnych – PDF
2. Komunikat w sprawie sprzedaży ryb i choinek naturalnych – DOC
3. Regulamin losowania w sprawie sprzedaży ryb i choinek naturalnych – PDF
4. Regulamin losowania w sprawie sprzedaży ryb i choinek naturalnych – DOC
5. Druk wniosku w sprawie sprzedaży ryb i choinek naturalnych – PDF
6. Druk wniosku w sprawie sprzedaży ryb i choinek naturalnych – DOC
7. Plan sytuacyjny w sprawie sprzedaży ryb i choinek naturalnych – PDF

powrót