Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, w Bielsku-Białej 43-300, tel.: 33 4726010, adres e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
  2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, e-mail: iod@mzd.bielsko.pl
  3. Dane osobowe pracowników będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019.1040 z dnia 2019.06.05 z późn. zm.). Dane osobowe innych osób przebywających na terenie monitorowanym będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, niniejszy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. W granicach przewidzianych prawem posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
powrót