Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4726010, adres e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail iod@mzd.bielsko.pl lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.
  3. Dane osobowe pracowników będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe innych osób przebywających w obszarze monitorowanym będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące określone usługi na rzecz Administratora.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub wydania zabezpieczonego nagrania uprawnionym organom, przy czym w przypadku zabezpieczenia nagrania obrazu na wniosek osoby, której dotyczy zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu lub mieniu, zabezpieczone nagrania obrazu będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia ich zabezpieczenia lub do momentu ich wydania uprawnionym organom.
  6. W granicach przewidzianych prawem posiadacie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowanym i ochrony mienia.
  9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
powrót