Parkingi wewnętrzne – sposób dokonywania opłat, cennik i abonamenty

Opłaty wnosi się zgodnie z ustalonymi godzinowymi stawkami w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 za wyjątkiem parkingu przy ul. Pocztowej, gdzie opłaty obowiązują od 7:00 do 17:00 oraz parkingu wielopoziomowego przy ul. Juliusza Słowackiego, gdzie wnosi się je od 7:00 do 16:00.


Za czas postoju w dniach roboczych od 16:00 do 8:00 (parking przy ulicy: W. Broniewskiego, Warszawskiej obok Dworca PKP, I. J. Paderewskiego, T. Rychlińskiego, przy łączniku ul. 11 Listopada i ks. S. Stojałowskiego, Komorowickiej oraz przy pl. Ratuszowy), od 17:00 do 7:00 (parking przy ul. Pocztowej) oraz od 16:00 do 7:00 (parking przy ul. Juliusza Słowackiego)
pobierana jest opłata stała niezależna od czasu parkowania w wysokości 2,00 zł.

W przypadku dni wolnych (w tym sobót) pobierana jest opłata stała 2,00 zł za cały dzień parkowania.

Sposób dokonywania opłat

 • wykupienie przed lub po zakończeniu parkowania paragonu fiskalnego od inkasenta MZD
 • pod nieobecność inkasenta przelewem na konto bankowe MZD nr 34 1020 2313 0000 3902 1091 8904 BANK PKO BP S.A. w terminie 7 dni od dnia zakończenia postoju (w tytule przelewu bankowego prosimy wpisać nr rejestracyjny pojazdu, datę postoju oraz nazwę ulicy/placu, przy której zlokalizowany jest parking)
 • uiszczenie opłaty gotówką bądź za pomocą karty płatniczej w kasie automatycznej na parkingach wyposażonych w elektroniczny system poboru opłat. System tego rodzaju funkcjonuje na parkingu przy ul. Warszawskiej obok Dworca Głównego PKP, ul. Romana Dmowskiego, ul. Tadeusza Rychlińskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Juliusza Słowackiego ul. Pocztowej oraz ul. Władysława Broniewskiego

Na parkingach wewnętrznych nie ma możliwości dokonywania opłat za postój przy użyciu aplikacji mobilnej.

GODZINOWE STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ OBOWIĄZUJĄCE NA PARKINGACH WEWNĘTRZNYCH:

Parking szlabanowy przy ul. Warszawskiej (obok Dworca PKP):

 • za 1 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł
 • opłata 75 zł za okres jednego miesiąca (pobierz wniosek)

Parking szlabanowy przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego i ul. Legionów:

 • za 1, 2 oraz 3 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł
 • opłata 200 zł za okres jednego miesiąca (pobierz wniosek)

Parking szlabanowy przy ul. Tadeusza Rychlińskiego:

 • za pierwsze 3 rozpoczęte godziny postoju 1,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • opłata 100,00 zł za okres trzech miesięcy (pobierz wniosek)

Parking przy łączniku ul. 11 Listopada i ks. Stanisława Stojałowskiego:

 • za 1 i 2 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 4,00 zł

Parking na pl. Ratuszowym:

 • za 1 rozpoczętą godzinę postoju 1,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 4,00 zł

Parkingi szlabanowy przy ul. Romana Dmowskiego:

 • za 1 rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 4,00 zł

Parking przy ul. Komorowickiej 23 (przed przychodnią zdrowia):

 • za 1 i 2 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł,
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł.

Parking przy ul. Ignacego Krasickiego (na oś. Złote Łany):

opłata miesięczna w kwocie 120 zł (wniosek o wydanie winiety/karty parkingowej)

Parking przy ul. Pocztowej:

 • za 1 rozpoczętą godzinę postoju 1,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • opłata 30 zł za okres trzech miesięcy (pobierz wniosek)
 • opłata 50 zł za okres dziesięciu miesięcy (pobierz wniosek)

Parking przy ul. Władysława Broniewskiego (opłaty obowiązują od 1 maja 2023 r.):

 • za pierwsze 3 rozpoczęte godziny postoju 1,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • opłata 100 zł za okres trzech miesięcy (pobierz wniosek)

Parking wielopoziomowy przy ul. Juliusza Słowackiego (opłaty obowiązują od 1 maja 2023 r.):

 • za każdą rozpoczętą godzinę postoju 5,00 zł
 • opłata 70 zł za okres jednego miesiąca (pobierz wniosek)

Na parkingach wyposażonych w elektroniczny system poboru opłat w przypadku zagubienia biletu wjazdowego opłata za wydrukowanie biletu umożliwiającego wyjazd z parkingu wynosi 50,00 zł. 
Przez postój pojazdu samochodowego w miejscu do tego wyznaczonym, osoba korzystająca z miejsca postojowego zawiera z miastem Bielsko-Biała cywilnoprawną umowę najmu miejsca postojowego na czas postoju pojazdu.


ABONAMENTY

Roczny abonament mieszkańca w cenie 150 zł

 • Mieszkańcy (osoby fizyczne) ulic lub placów, przy których usytuowane są parkingi mogą ubiegać się o wydanie „karty mieszkańca” uprawniającej do postoju samochodu osobowego lub samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony .
 • Warunkiem uzyskania „karty mieszkańca” jest wykazanie, że osoba jest zameldowana stale lub czasowo pod adresem ulicy lub placu, przy którym zlokalizowany jest parking, oraz, że jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu lub też, że korzysta z pojazdu na podstawie innego tytułu prawnego.
 • „Karta mieszkańca” jest wydawana po uiszczeniu rocznej opłaty.
 • Jedna osoba może otrzymać „kartę mieszkańca” dla jednego pojazdu, bez względu na liczbę posiadanych pojazdów.
 • Dla uzyskania „karty mieszkańca” należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
  – dokument potwierdzającego zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Bielska-Białej,
  – kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  – dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,
  – potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej .

Miesięczny abonament dla przedsiębiorcy w cenie 200 zł

 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o wydanie „karty parkingowej” dla przedsiębiorców uprawniającej do korzystania z parkingu zlokalizowanego przy siedzibie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą celem parkowania samochodu osobowego lub samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.
 • Przedsiębiorca uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach do ubiegania się o wydanie kilku „kart parkingowych” dla przedsiębiorcy.
 • Dla uzyskania „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
  – kserokopią wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  – kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  – dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

Opłaty za korzystanie z „karty mieszkańca” i „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy uiszczane są z góry za cały wnioskowany okres gotówką lub kartą płatniczą w kasie MZD w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała (Kasa czynna: 7:30 -15:00, Przerwa w kasie: 10:00 – 12:00 UWAGA W każdym ostatnim dniu roboczym miesiąca opłaty gotówką można dokonywać do godziny 13:00, po tej godzinie opłaty wnosić można tylko kartą płatniczą) albo przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (BANK PKO BP S.A. 34 1020 2313 0000 3902 1091 8904). 

Uiszczenie opłaty jest warunkiem uzyskania „karty mieszkańca” i „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

Abonament mieszkańca i abonament dla przedsiębiorcy można nabyć na parkingu: 

– przy ul. Tadeusza Rychlińskiego (obok Stadionu Miejskiego),

– przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Ignacego Jana Paderewskiego,

– przy ul. Romana Dmowskiego,

– przy ul. Warszawskiej obok Dworca Głównego PKP,

– przy ul. Komorowickiej (przed Przychodnią Zdrowia),

– na pl. Ratuszowym,

– przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego,

– przy ul. Władysława Broniewskiego. 

 

 

 

 powrót