Parkingi wewnętrzne – sposób dokonywania opłat, cennik i abonamenty

Opłaty wnosi się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 zgodnie z ustalonymi godzinowymi stawkami.
Między godziną 16:00 a 8:00 w dni robocze oraz w dni wolne (w tym w soboty) pobierana jest opłata stała niezależna od czasu parkowania (2,00 zł).

Sposób dokonywania opłat

 • wykupienie przed lub po zakończeniu parkowania paragonu fiskalnego od inkasenta MZD
 • pod nieobecność inkasenta przelewem na konto bankowe MZD nr 34 1020 2313 0000 3902 1091 8904 BANK PKO BP S.A. w terminie 7 dni od dnia zakończenia postoju (w tytule przelewu bankowego prosimy wpisać nr rejestracyjny pojazdu, datę postoju oraz nazwę ulicy/placu, przy której zlokalizowany jest parking)
 • uiszczenie opłaty gotówką bądź za pomocą karty płatniczej w kasie automatycznej na parkingach wyposażonych w elektroniczny system poboru opłat. System tego rodzaju funkcjonuje na parkingu przy ul. Warszawskiej obok Dworca Głównego PKP, przy ul. Romana Dmowskiego, przy ul. Tadeusza Rychlińskiego oraz przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego.

Na parkingach wewnętrznych nie ma możliwości dokonywania opłat za postój przy użyciu aplikacji mobilnej.

GODZINOWE STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ OBOWIĄZUJĄCE NA PARKINGACH WEWNĘTRZNYCH:

Parking szlabanowy przy ul. Warszawskiej (obok Dworca PKP):

 • za 1 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł
 • opłata 50 zł za okres jednego miesiąca (pobierz wniosek)

Parking szlabanowy przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego i ul. Legionów:

 • za 1, 2 oraz 3 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł

Parking szlabanowy przy ul. Tadeusza Rychlińskiego:

 • za pierwsze 3 rozpoczęte godziny postoju 1,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • opłata 100,00 zł za okres trzech miesięcy (pobierz wniosek)

Parking przy łączniku ul. 11 Listopada i ks. Stanisława Stojałowskiego:

 • za 1 i 2 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 4,00 zł.

Parking na pl. Ratuszowym:

 • za 1 rozpoczętą godzinę postoju 1,00 zł,
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 4,00 zł.

Parkingi szlabanowy przy ul. Romana Dmowskiego:

 • za 1 rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 4,00 zł

Parking przy ul. Komorowickiej 23 (przed przychodnią zdrowia):

 • za 1 i 2 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł.

Parking przy ul. Ignacego Krasickiego (na oś. Złote Łany):

opłata miesięczna w kwocie 120 zł (wniosek o wydanie winiety/karty parkingowej)

Na parkingach wyposażonych w elektroniczny system poboru opłat w przypadku zagubienia biletu wjazdowego opłata za wydrukowanie biletu umożliwiającego wyjazd z parkingu wynosi 50,00 zł. 
Przez postój pojazdu samochodowego w miejscu do tego wyznaczonym, osoba korzystająca z miejsca postojowego zawiera z miastem Bielsko-Biała cywilnoprawną umowę najmu miejsca postojowego na czas postoju pojazdu.


ABONAMENTY

Roczny abonament mieszkańca w cenie 150 zł

 • Mieszkańcy (osoby fizyczne) ulic lub placów, przy których usytuowane są parkingi mogą ubiegać się o wydanie „karty mieszkańca” uprawniającej do postoju samochodu osobowego lub samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony .
 • Warunkiem uzyskania „karty mieszkańca” jest wykazanie, że osoba jest zameldowana stale lub czasowo pod adresem ulicy lub placu, przy którym zlokalizowany jest parking, oraz, że jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu lub też, że korzysta z pojazdu na podstawie innego tytułu prawnego.
 • „Karta mieszkańca” jest wydawana po uiszczeniu rocznej opłaty.
 • Jedna osoba może otrzymać „kartę mieszkańca” dla jednego pojazdu, bez względu na liczbę posiadanych pojazdów.
 • Dla uzyskania „karty mieszkańca” należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
  – dokument potwierdzającego zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Bielska-Białej,
  – kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  – dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,
  – potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej .

Miesięczny abonament dla przedsiębiorcy w cenie 200 zł

 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o wydanie „karty parkingowej” dla przedsiębiorców uprawniającej do korzystania z parkingu zlokalizowanego przy siedzibie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą celem parkowania samochodu osobowego lub samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.
 • Przedsiębiorca uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach do ubiegania się o wydanie kilku „kart parkingowych” dla przedsiębiorcy.
 • Dla uzyskania „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
  – kserokopią wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  – kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  – dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

Opłaty za korzystanie z „karty mieszkańca” i „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy uiszczane są z góry za cały wnioskowany okres gotówką lub karta płatniczą w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (BANK PKO BP S.A. 34 1020 2313 0000 3902 1091 8904).

Uiszczenie opłaty jest warunkiem uzyskania „karty mieszkańca” i „karty parkingowej” dla przedsiębiorcy. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Abonament mieszkańca i abonament dla przedsiębiorcy nie są wydawane na parkingu przy ul. Ignacego Krasickiego. Na przedmiotowym parkingu natomiast możliwe jest otrzymanie winiety lub karty parkingowej uprawniającej do postoju w cenie 120 zł miesięcznie.

Atrakcyjna stawka opłat za możliwość postoju na parkingu przy ul. Warszawskiej (obok Dworca Głównego PKP)

MZD w Bielsku-Białej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadził na administrowanym przy ul. Warszawskiej parkingu możliwość postoju w nowej atrakcyjnej cenie. Tym samym wszyscy zainteresowani postojem na przedmiotowym parkingu mogą teraz dokonać opłaty za parkowanie z góry za okres 1 miesiąca w wysokości 50 zł.
W zamian otrzymują możliwość postoju na dobrze skomunikowanym parkingu w centrum miasta.

Parking posiada utwardzoną nawierzchnię, jest ogrodzony, oświetlony a także wyposażony w elektroniczny system szlabanowy oraz monitoring. Dokonując w/w opłaty każdy użytkownik otrzymuje kartę chipową dzięki której szybko i sprawnie (przykładając ją do czytnika) wjedzie lub opuści parking. W celu skorzystania z tej możliwości należy złożyć w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul. Mostowa 1 w Bielsku-Białej stosowny wniosek i dokonać wymaganej opłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy MZD (numer konta: 34 1020 2313 0000 3902 1091 8904 BANK PKO BP S.A.) albo w kasie wskazanego Działu gotówką lub kartą płatniczą (Kasa czynna: 7:30 -15:00 Przerwa: 10:00 – 12:00). 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul. Mostowa 1 w Bielsku-Białej.

 powrót