Parkowanie na drodze dla pieszych od 21 września 2022 r.

Wchodząca w życie 21 września br. nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym nie zmienia dotychczasowych zasad parkowania – czytamy w wyjaśnieniu na rządowej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Ostatnie zmiany w przepisach drogowych  i ich interpretacja przyniosły, zwłaszcza w kontekście błędnych doniesień medialnych, dużo niepewności wśród kierowców. Pokaźna liczba prasowych artykułów niejednoznacznie interpretujących nowe zapisy ustawy wywołała szybką reakcję ministerstwa, które publikując wyjaśnienie sytuacji, jednoznacznie potwierdza, że zasady parkowania pojazdu nie zmieniają się.

Zmiana wprowadzona przepisami ma za zadanie doprecyzowanie pojęć w celu uporządkowania przestrzeni drogowej. Ustawa wraz z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi precyzują definicje drogi dla pieszych, jej poszczególnych części oraz ich funkcje.

Jak czytamy w rządowej interpretacji „nowe przepisy w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych”. Nadal będzie możliwe zatrzymanie lub postój kołami jednego boku lub kołami przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t na drodze dla pieszych, m. in. pod warunkiem, że szerokość chodnika (a więc części składowej drogi dla pieszych, która pozostaje do dyspozycji pieszych) pozostanie nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ta czynność ruchu pieszych.

Droga dla pieszych to droga lub część drogi przeznaczona do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki) oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów.

Zdaniem ustawodawcy zmiana w „ustawie o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw” ma na celu zlikwidowanie obecnie występującego dualizmu pojęciowego.” Chodzi więc o ujednolicenie definicji tak, aby od teraz we wszystkich dokumentach, włącznie z przepisami techniczno-budowlanymi uporządkować stosowane definicje oraz wprowadzić jednoznaczny podział drogi dla pieszych na trzy części:

  • chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
  • pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;
  • pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury takich jak podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku itp.).

Zgodnie z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi droga dla pieszych musi składać się co najmniej z chodnika, zapewniającego im bezpieczne poruszanie się po części przeznaczonej dla nich drogi. Jeżeli droga dla pieszych jest przeznaczona do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku, a w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów, prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, wyodrębnia się z tej drogi dodatkowe pasy: buforowy i obsługujący.

Minimalna szerokość chodnika powinna wynosić 1,80 m. Podobnie jak wcześniej, również i nowe prawo dopuszcza w nadzwyczajnych okolicznościach odstępstwa od tej szerokości.

Grafika wyjaśniająca nowy podział drogi dla pieszych. (źródło: serwis www.gov.pl)

Grafika wyjaśniająca nowy podział drogi dla pieszych. (źródło: serwis www.gov.pl)

powrót