Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej

Umowa o dofinansowanie: 22.07.2010 r.
Koszt całkowity projektu: 21 mln PLN
Dofinansowanie: ok. 14 mln PLN

Zakres przebudowy obejmował w szczególności:

 • przebudowę ulicy Żywieckiej do parametrów klasy G wraz z obustronnymi chodnikami,
 • przebudowę ul. Turystycznej do parametrów klasy L na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Łęgowej z jednostronnym chodnikiem,
 • przebudowę dróg bocznych do ul. Żywieckiej, tj.: ul. Jaśminowej, Miodowej, Pawiej, Łęgowej, Przędzalniczej, Prostej,
 • przebudowę skrzyżowań na ul. Żywieckiej z wydzieleniem pasów dla lewoskrętu na skrzyżowaniu z ul.Łęgową, Przędzalniczą, Prostą oraz wprowadzeniem wysp dzielących przeciwne kierunki ruchu, — budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. Przędzalniczą,
 • przebudowę zjazdów na tereny przyległe do przebudowywanego układu drogowego,
 • przebudowę lub budowę nowych schodów terenowych na dojściach do posesji,
 • budowę pochylni na ciągach pieszych,
 • budowę wydzielonych zatok autobusowych,
 • zabudowę wpustów ulicznych (kratek ściekowych) na potrzeby projektowanej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • przebudowę sieci gazowej,
 • przebudowę sieci wodociągowej,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej,
 • budowę obiektu mostowego nad potokiem Straconka,
 • budowę murów oporowych,
 • budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę urządzeń elektroenergetycznych,
 • budowę kanału technologicznego.

Cele jakościowe:

 • poprawa warunków i jakości życia mieszkańców,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • ożywienie i długookresowa stabilność wzrostu gospodarczego,
 • większa atrakcyjność inwestycyjna miasta Bielska-Białej,
 • stymulacja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa śląskiego.

Cele ilościowe:

 • poprawa parametrów technicznych drogi krajowej nr 69 w mieście Bielsko – Biała,
 • powstawanie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie przepustowości drogi krajowej (m.in. skrócenie czasu podróży).

Korzyści wynikające z realizacji przedmiotowego projektu są następujące:

 • poprawa warunków i jakości życia mieszkańców,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • ożywienie i długookresowa stabilność wzrostu gospodarczego,
 • większa atrakcyjność inwestycyjna miasta Bielsko – Biała,
 • stymulacja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa śląskiego,
 • poprawa parametrów technicznych drogi krajowej nr 69 w mieście Bielsko – Biała,
 • powstawanie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie przepustowości drogi krajowej (m.in. skrócenie czasu podróży).

Z dniem 1 października 2012 zakończono prace budowlane na ulicy Żywieckiej, będącej jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych na terenie Miasta Bielska-Białej. Inwestycja stanowiła element planu zakładającego usprawnienie systemu komunikacyjnego sieci TEN-T oraz kontynuację podjętych działań inwestycyjnych mających na celu usprawnienie połączeń na terenie województwa i miasta.  W efekcie realizacji projektu poprawie uległa przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycja przyczyniła się do podniesienia parametrów technicznych drogi i wpłynęła na poprawę komfortu podróżowania.

Na podstawie zawartej w dniu 22 lipca 2010 r. umowy o dofinansowanie przebudowano ul. Żywiecką na odcinku 1,094 km oraz most na potoku Straconka. W ramach inwestycji przebudowano ulicę Turystyczną oraz odcinki dróg bocznych: ul Jaśminowej, Miodowej, Pawiej, Łęgowej, Przędzalniczej, Prostej. Elementem inwestycji była również budowa oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury miejskiej – sieci gazowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej. Prace obejmowały także przebudowę zatok autobusowych, chodników wraz z pochylniami na ciągach pieszych oraz budowę schodów terenowych prowadzących na Bulwary Straceńskie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN – T,  Działania 6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T.

www.pois.gov.pl


powrót