Przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy pl. Rynek – w celu umożliwienia urządzenia ogródków gastronomicznych

UWAGA !

Aktualizacja ogłoszenia o przetargu ustnym na dzierżawę części działki oznaczonej nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy pl. Rynek, w celu urządzenia ogródka gastronomicznego, w latach 2021-2023.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy pl. Rynek, w celu urządzenia ogródków gastronomicznych, w latach 2021-2023.

1.Przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy pl. Rynek – w celu umożliwienia urządzenia ogródków gastronomicznych odbędzie się 23 marca 2021 r. o godz. 10.00, w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

2.Przetarg ustny zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin, który znajduje się na stronie internetowej MZD (www.mzd.bielsko.pl )

3.W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu (lokalu) sprzedaży, spełniający warunki regulaminu przetargu.

4.W roku bieżącym właściciel ogródka gastronomicznego zobowiązany będzie do:
a) ustawienia parasola w kolorze beżowym, oznaczonym wg karty kolorów jako RAL nr 1001, z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości umieszczenia niewielkiego znaku firmowego na lambrekinie parasola,
b) wyznaczenia granic poszczególnego ogródka gastronomicznego (modułu)
za pomocą ażurowych płotków o max. wysokości 90 cm (nie mocowanego trwale z podłożem),
c) do ozdobienia ogródka gastronomicznego kwiatami w donicach, które Dzierżawca otrzyma od Urzędu Miejskiego Wydziału Gospodarki Miejskiej w Bielsku-Białej. Rośliny zostaną przekazane protokolarnie Dzierżawcy z uwzględnieniem szczegółowej ilości poszczególnych gatunków i odmian.

5. Do obowiązków Dzierżawcy będzie należała pielęgnacja roślin, a w szczególności:
– podlewanie, w miarę potrzeb w okresie suszy co najmniej dwukrotnie (wcześnie rano oraz w godzinach wieczornych),
– nawożenie nawozem typu Florovit lub równoważne ( codzienne),
– pozostałe zabiegi pielęgnacyjne – m.in. plewienie, likwidację uszkodzonych pędów, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, przycinanie roślin w celu poprawy estetyki kompozycji,
– dosadzanie roślin ( w miejsce zniszczonych, uszkodzonych, itp.),
– zabiegi ochronne przed chorobami i szkodnikami,
– porządkowanie donic ( mycie, usuwanie śmieci i niedopałków papierosów),
– przygotowanie waz i donic do okresu zimowego,
– wykonywanie prac porządkowych wokół waz i donic z kwiatami.

6. Dzierżawca odpowiada za prawidłową kondycję roślin, w okresie ich wegetacji tj., od 1 kwietnia do 30 września każdego roku.
W przypadku stwierdzenia przez osoby nadzorujące z ramienia Urzędu zamierania, złej kondycji lub braku roślin (niezależnie od przyczyny) Dzierżawca jest zobowiązany do ich każdorazowego uzupełnienia lub wymiany.

7.Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć w MZD wniosek zawierający:
a) dane osobowe: Imię i Nazwisko lub nazwę firmy w przypadku spółek działających na podstawie kodeksu spółek handlowych,
b) dokładny adres, nr telefonu, mail, adres kontaktowy,
c) NIP, Regon,
d) wydruk z wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
e) dokument potwierdzający tytuł prawny uczestnika przetargu do lokalu sprzedaży
f) wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego,
g) plan sytuacyjny rynku bielskiej Starówki z zaznaczeniem jednego bądź więcej modułów, których dzierżawą oferent jest zainteresowany (plan można pobrać ze strony internetowej www.mzd.bielsko.pl.)
Na planie zaznaczono kolorem łuki o promieniu 50 m, które wskazują, o które moduły mogą ubiegać się właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu (lokalu) sprzedaży,
h) dowód wpłaty wadium,
i) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2020 r. poz.2021),
j) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 niniejszego regulaminu.
Wnioski przyjmowane są wyłącznie do 16 marca 2021r. do godz. 15.00, w opisanej kopercie.

8.Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy jednego miejsca (modułu) pod ogródek gastronomiczny, za okres od 1 IV 2021 r. do 30 IX 2023 r., dla poszczególnych modułów wynosi:

A – o pow. 44,1m²    2.000 zł
B – o pow. 39 m²      1.800 zł
C – o pow. 56,6 m²   2.550 zł
D – o pow. 41,3m²   1.900 zł
E – o pow. 41,8m²   1.900 zł
F – o pow. 27,4m²   1.250 zł
G – o pow. 40,5m²   1.850 zł
H – o pow. 40,5m²   1.850 zł
I – o pow. 58,7m²    2.650 zł
J – o pow. 58,7m²    2.650 zł
K – o pow. 33,5m²   1.500 zł
L – o pow. 33,5m²   1.500 zł
M – o pow. 32,2m²  1.450 zł

MZD informuje, że w roku 2021 może odbywać się remont budynków, które do tej pory nie zostały wyremontowane.
Osoby, które zdecydują się wziąć udział w niniejszym przetargu tym samym zrzekają się ewentualnych roszczeń o obniżeniu czynszu za dzierżawę (ustalonego w przetargu) pozostających w związku z ewentualnym remontem budynków.

9.Do ceny dzierżawy osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

10.Uczestnicy przetargu wnoszą wadium najpóźniej do 16 marca 2021 r. w wysokości 1000 zł. dla każdego z modułów, przelewem na konto:
Bank Pekao S.A. 67 1240 4142 1111 0000 4827 5345
przy czym, rachunek MZD musi być uznany kwotą wadium najpóźniej w dniu 16 marca 2021 r. do godz. 15.00.

11.Bliższe informacje można uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg, ul. Michała Grażyńskiego 10, Pani Urszula Gil, tel. (033) 472-60-10 wew. 115

12.Miejski Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu ustnym na ogródki gastronomiczne.pdf
Ogłoszenie o przetargu ustnym na ogródki gastronomiczne.doc
Regulamin przetargu ustnego na prowadzenie ogródków gastronomicznych.pdf
Regulamin przetargu ustnego na prowadzenie ogródków gastronomicznych.doc
Plan sytuacyjny.pdf
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu na ogródki gastronomiczne.doc
Wzór umowy dzierżawy.doc

powrót