Ogłoszenie o przetargu ustnym – urządzenie ogródków gastronomicznych przy pl. Rynek

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
Ogłasza przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy pl. Rynek, w celu urządzenia ogródków gastronomicznych, w roku 2020.

 

1.Przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 28/10 stanowiącej rynek bielskiej Starówki położony przy pl. Rynek – w celu umożliwienia urządzenia ogródków gastronomicznych odbędzie się  16 marca 2020r. o godz. 10.00,  w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg ( sala nr 14).

2.Przetarg ustny zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin, który znajduje się na stronie internetowej MZD (www.mzd.bielsko.pl )

3.W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu  ( lokalu) sprzedaży, spełniający warunki regulaminu przetargu.

4.W roku bieżącym właściciel ogródka gastronomicznego zobowiązany będzie do ustawienia parasola w kolorze kremowym, z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości umieszczenia niewielkiego znaku firmowego na bordiurze parasola.

5.Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć w sekretariacie MZD wniosek zawierający :

 1. dane osobowe: Imię i Nazwisko lub nazwę firmy w przypadku spółek działających na podstawie kodeksu spółek handlowych,
 2. dokładny adres, nr telefonu, mail, adres kontaktowy,
 3. NIP, Regon,
 4. wydruk z wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 5. dokument potwierdzający tytuł prawny uczestnika przetargu do lokalu sprzedaży,
 6. wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego,
 7. plan sytuacyjny rynku bielskiej Starówki z zaznaczeniem jednego bądź więcej modułów, których dzierżawą oferent jest zainteresowany (plan można pobrać ze strony internetowej mzd.bielsko.pl.)
 8. Na planie zaznaczono kolorem łuki o promieniu 30m, które wskazują, o które moduły mogą ubiegać się właściciele bądź inni posiadacze (najemcy, użytkownicy) stałego punktu  ( lokalu) sprzedaży,
 9. dowód wpłaty wadium,
 10. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2015r. poz.594)
 11. oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 niniejszego regulaminu.

 Wnioski przyjmowane są wyłącznie do 9 marca 2020r. do godz. 15.00.

6.Cena wywoławcza dzierżawy jednego miejsca (modułu) pod letni ogródek
  gastronomiczny  za okres od 1 IV 2020 do 30 IX 2020 tj. 183 dni, dla
  poszczególnych modułów wynosi:

A –  o pow.  44,1m²             8.100 zł 
B –  o pow.  39 m²              7.200 zł
C  – o pow. 56,6 m²         10.400 zł
D –  o pow. 41,3m²             7.600 zł
E  – o pow. 41,8m²             7.700 zł
F  – o pow. 27,4m²            5.100 zł
G – o pow. 40,5m²             7.500 zł
H – o pow. 40,5m²              7.500 zł
I   – o pow. 58,7m²           10.800zł
J  – o pow. 58,7m²           10.800 zł
K  – o pow.33,5m²             6.200 zł
L  – o pow.33,5m²             6.200 zł     
M – o pow.32,2m²             5.900 zł

MZD informuje, że w roku 2020 może odbywać się remont budynków, które do tej pory nie zostały wyremontowane.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w niniejszym przetargu tym samym zrzekają się ewentualnych roszczeń o obniżeniu czynszu za dzierżawę ( ustalonego w przetargu) pozostających w związku z ewentualnym remontem  budynków.

7.Do ceny dzierżawy osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

8.Uczestnicy przetargu wnoszą wadium najpóźniej do 9 marca 2020 r. w wysokości 400 zł. dla  każdego z modułów, przelewem na konto:
Bank Pekao S.A.  67 1240 4142 1111 0000 4827 5345
przy czym, rachunek MZD musi być uznany kwotą wadium najpóźniej w dniu 9 marca 2020 r. do godz. 15.00.

9.Bliższe informacje można uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg, ul. Michała Grażyńskiego 10, Pani Urszula Gil, pokój nr 5, tel. 33-472-60-10  wew. 115

10.Miejski Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie.pdf
Regulamin.pdf
Plan sytuacyjny.pdf
Wzór umowy dzierżawy.pdf
Oświadczenie.pdf

powrót