Reklamacje

Wszelkie wnioski i reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Należy je kierować do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania poprzez portal reklamacyjny pod adresem: reklamacje.parkowanie.mzd.bielsko.pl, na adres e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pllub pocztą tradycyjną, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1.

UWAGA! Złożenie pisma (np.: reklamacja, wniosek, podanie, skarga) nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości 75 zł. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub innego złożonego pisma, uiszczenie opłaty dodatkowej skutkuje zakończeniem postępowania i uniemożliwia skorzystanie z przysługującej drogi odwoławczej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji należności wpłacone z tytułu opłaty dodatkowej są zwracane.

Reklamacje

powrót