Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej

W dniu 25 lutego 2021 r. zawarta została umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.5.2 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 14 474 297,93 PLN
Dofinansowanie EFRR: 8 505 232,11 PLN

Przedmiotem projektu jest rozbudowa funkcjonalna i terytorialna istniejącego Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej, co przyczyni się do usprawnienia ruchu zarówno w segmencie transportu publicznego jak i indywidualnego. Projekt obejmuje m.in.: rozbudowę systemu zarządzania ruchem i podsystemu monitoringu wizyjnego na kolejnych skrzyżowaniach dróg, rozbudowę podsystemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a również budowę systemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym m.in.: informacji parkingowej oraz informacji zmiennej treści. Dzięki realizacji projektu do systemu ITS włączone zostaną kolejne arterie komunikacyjne o długości 11 km, w tym w szczególności ciąg drogi wojewódzkiej nr 942. Inwestycja stanowi kontynuację zrealizowanego w latach 2014-2018 projektu pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego względem transportu indywidualnego, co przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z transportu publicznego, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez transport indywidualny.

Efektem realizacji projektu jest:

  • zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu w obrębie miasta Bielska-Białej,
  • zwiększenie liczby osób korzystających z transportu publicznego,
  • skrócenie czasu przejazdu taborem publicznej komunikacji pasażerskiej,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, CO2 i hałasu,
  • zwiększenie przepustowości dróg miejskich,
  • szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego,
  • redukcja liczby wypadków.
powrót