„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”.

Beneficjentem projektu jest Miasto Bielsko-Biała, które umowę o dofinansowanie podpisało 7 września 2016 r. W dniu 19 listopada 2018 r. oraz 19 października 2020 r. zawarto aneksy do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 19 października 2020 r.  – termin zakończenia realizacji zadania to 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 240 538 006,13 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 189 915 472,67  PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 161 409 160,21 PLN  (84,99 % kosztów kwalifikowanych).

Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. Rzeczowa realizacja obejmuje:

  • rozbudowę ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej wraz z rozbudową węzła z drogą ekspresową S-1 po stronie północnej oraz południowej na odcinku o długości 1,75 km,
  • budowę nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej o długości 0,7 km,
  • rozbudowę ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku o długości 3,52 km.

Rozbudowa przyczyni się do podniesienia nośności drogi do 115 kN/oś. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie województwa śląskiego oraz Miasta Bielska-Białej – w szczególności z drogami ekspresowymi S-52, S-1 w dalszej kolejności z drogą krajową nr 52 i drogą krajową nr 1. Inwestycja spowoduje poprawę dostępności do dróg znajdujących się w sieci TEN-T, szczególnie dla mieszkańców terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej. Poprawa parametrów drogi, zwiększy płynność ruchu na drodze, przyczyni się do wyeliminowania „wąskich gardeł” w kierunku dróg ekspresowych. Mieszkańcy Miasta Bielska-Białej, w tym przede wszystkim osoby zamieszkujące dzielnicę Wapienica i Aleksandrowice, a również gminy zamiejskie (Jaworze, Jasienica) uzyskają łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do węzłów z siecią TEN-T, oraz do ośrodków gospodarczych i punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych w Bielsku-Białej.


Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

W zakres tego przedsięwzięcia wchodzi rozbudowa ul. Cieszyńskiej – drogi wojewódzkiej, a także przebudowa przyległego do niej układu komunikacyjnego.

W dniu 18 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II OSK 170/2018) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 września 2016 r. (sygn. II SA/Gl 246/16) w sprawie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Uchylenie wyroku jest efektem rozpatrzenia złożonej przez Miasto Bielsko-Biała, skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach.

Stan prac na czerwiec 2021Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska czerwiec 2021

Stan prac na maj 2021Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska maj 2021

Stan prac na kwiecień 2021Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska kwiecień 2021

Stan prac na marzec 2021Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska marzec 2021

Stan prac na listopad 2020Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska listopad 2020

Stan prac na październik 2020Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska październik 2020

Stan prac na wrzesień 2020Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska wrzesień 2020

Stan prac na sierpień 2020Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska sierpień 2020

Stan prac na lipiec 2020Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska lipiec 2020

Stan prac na czerwiec 2020Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska czerwiec 2020

Stan prac na maj 2020Kronika Budowy DW 942 ul. Cieszyńska maj 2020

Stan prac na kwiecień  2020Dji 0031 Squashed

Stan prac na marzec 2020

Stan prac na listopad 2019

Stan prac na październik 2019

Stan prac na wrzesień 2019

Stan prac na sierpień 2019

Stan prac na lipiec 2019

Stan prac na czerwiec 2019

Stan prac na maj 2019

Stan prac na kwiecień 2019

Stan prac na marzec 2019

Film – rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

 

 

powrót