Biuro Obsługi Interesanta


1. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy karty mieszkańca, przedsiębiorcy etc. w Strefie Płatnego Parkowania
Aby uzyskać informację na temat :

 • Wniosku o wydanie karty mieszkańca
 • Wniosku o wydanie karty przedsiębiorcy

Prosimy odwiedzić zakładkę https://mzd.bielsko.pl/spp-dokumenty-do-pobrania/


2. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy uzgodnienia lokalizacji sieci/przyłączy w pasie drogi administrowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, ciepłowniczych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej)

 • plan sytuacyjny w skali 1:500 z wkreśloną lokalizacją sieci/przyłącza (2 egzemplarze).
  Plan sytuacyjny należy sporządzić na aktualnej mapie zasadniczej pochodzącej z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapę należy poprać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
 • kopia mapy zasadniczej pochodząca z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • mapa ewidencyjna w skali 1:1000 z wkreśloną lokalizacją sieci/przyłącza, kopia warunków technicznych admiratora sieci, do której następuje projektowane włączenie
  (o ile takie warunki są wymagane),
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, proszę przedłożyć stosowne pełnomocnictwo wraz
  z oryginałem dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto: 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę sieci/przyłącza – DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę sieci/przyłącza – PDF


3. Dokumenty wymagane do załatwienia zezwolenia na wejście w działki w celu ustalenia przebiegu przyłączy wodociągowych, gazociągowych, linii energetycznych, ciepłociągów, teletechniki, kanalizacji sanitarnej

Wymagany jest wypis z rejestru gruntów na działki drogowe.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem planowanego umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZD w Bielsku-Białej. Jednocześnie informujemy, że wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.


4. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy zajęcia pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych i instalacyjnych

 • wypełniony wniosek
 • 2 mapki sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 z wkreśloną projektowaną trasą, – ksero,
 • zezwolenie na prowadzenie robót – ksero,
 • kserokopia uzgodnienia z działu Uzgodnień MZD lub ZUD-u,
 • projekt organizacji ruchu jeżeli planowane jest zajęcie chodnika, jezdni lub pobocza.

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcia pasa w celi prowadzenia robót – DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcia pasa w celi prowadzenia robót – PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego.
Kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZD w Bielsku-Białej. Jednocześnie informujemy, że wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.


5. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy umieszczenia reklamy w pasie drogowym (opinia wydana przez MZD w przypadku lokalizacji reklamy poza pasem drogowym)

 • wypełniony Wniosek w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia: tablicy reklamowej, stojaka reklamowego, transparentu, stoiska handlowego.
 • mapka sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z wkreślaniem miejsca,
 • zezwolenie na prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek w sprawie planowanego zajęcia-pasa drogowego w celu ustawienia tablicy reklamowej – DOC
Wniosek w sprawie planowanego zajęcia-pasa drogowego w celu ustawienia tablicy reklamowej – PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem planowanego umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
Kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZD w Bielsku-Białej. Jednocześnie informujemy, że wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.


6. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy umieszczenia stoiska handlowego (kwiaty, ozdoby choinkowe, choinki, ryby, chryzantemy) w pasie drogowym

 • Wniosek do pobrania
 • mapka sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z wkreślaniem miejsca,
 • zezwolenie na prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek w sprawie planowanego zajęcia-pasa drogowego w celu ustawienia stoiska handlowego – DOC
Wniosek w sprawie planowanego zajęcia-pasa drogowego w celu ustawienia stoiska handlowego – PDF


7. Dokumenty wymagane do załatwienia zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidywana dla danej drogi dla pojazdów dowożących towar do sklepów lub dojeżdżających na prowadzoną budowę:

 • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu,
 • pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (ksero),
 • podanie (wpisanie) do wniosku masy całkowitej pojazdu
 • wypełniony Wniosek o przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi

Mapa ograniczeń tonażowych w mieście Bielsko-Biała
Wniosek o przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi – DOC
Wniosek o przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi – PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem planowanego przejazdu o masie większej niż przewidywana dla danej drogi.
Kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZD w Bielsku-Białej. Jednocześnie informujemy, że wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.


8. Dokumenty wymagane do umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami należy:

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem planowanego umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZD w Bielsku-Białej. Jednocześnie informujemy, że wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.


9. Dokumenty wymagane do załatwienia zezwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych

Od dnia 01.07.2013 r. na terenie Miasta Bielska–Białej obowiązuje wyznaczona znakami C17 trasa przejazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi. W związku z powyższym prosimy zainteresowane strony: przewoźników jak i firmy zaopatrujące się w różnego rodzaju substancje, paliwa ciekłe i lotne o zapoznanie się z niżej załączoną mapą trasa przewozu towarów niebezpiecznych przez teren miasta Bielska-Białej oraz wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych ulicami miasta Bielska-Białej celem otrzymania zaświadczenia umożliwiającego dotarcie z ładunkiem w miejsca zlokalizowane poza wyznaczonymi głównymi trasami.
Wnioski należy składać na adres firmy: Miejski Zarząd Dróg ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała; bądź mailowo: boi@mzd.bielsko.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych ulicami miasta Bielska-Białej – DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych ulicami miasta Bielska-Białej – PDF


10. Dokumenty wymagane do umieszczenia baneru lub reklamy na wiadukcie

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że wprowadził nowy system ekspozycji reklam na wybranych obiektach mostowych na terenie miasta Bielska-Białej.
Lokalizacje objęte systemem:

 • kładka dla pieszych nad ul. Warszawską
 • kładka dla pieszych nad Al. gen. Władysława Andersa
 • wiadukt w ciągu Al. gen. Władysława Andersa nad ul. Babiogórską

Na barierach wymienionych obiektów mostowych montowane są profile aluminiowe stanowiące zintegrowany system do mocowania.
Zgoda na powieszenie baneru wydawana jest w trybie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, dotychczasowe opłaty pozostają bez zmian.
Na wymienionych obiektach możliwe będzie umieszczanie reklam wyłącznie w wyznaczonych polach i o określonych rozmiarach. Grafika reklamy, kolory, czcionki nie mogą być zbieżne z grafiką znaków drogowych i wpływać na zachowania kierowców.
Reklama w pasie drogowym – wizualizacja

Pliki do pobrania (kliknij w interesujący Ciebie plik):
Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania transparentu reklamowego – DOC
Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania transparentu reklamowego – PDF
Wymiary banerów reklamowych


11. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy uzgodnienia lokalizacji/przebudowy zjazdu z drogi administrowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

 • projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek, (2 egzemplarze),
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • kopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji niedrogowej, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego (tj. tytuł planowanej inwestycji, lokalizacja (nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna), program inwestycyjny, wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt) wraz ze wskazaniem sposobu obsługi komunikacyjnej – od terenu inwestycji niedrogowej do drogi publicznych,
 • oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł na konto: 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770 – nie dotyczy lokalizacji/przebudowy zjazdu dla obsługi budynków mieszkalnych,
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, proszę przedłożyć stosowne pełnomocnictwo wraz z oryginałem dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto: 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu – DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu – PDF


12. Zawiadomienie o awaryjnym zajęciu pasa drogowego


14. Wniosek o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych – DOC
Wniosek o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych – PDF

powrót