Biuro Obsługi Interesanta


1. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy karty mieszkańca, przedsiębiorcy etc. w Strefie Płatnego Parkowania
Aby uzyskać informację na temat :

 • Wniosku o wydanie karty mieszkańca
 • Wniosku o wydanie karty przedsiębiorcy
 • Wniosku o wydanie karty pojazdu elektrycznego

Prosimy odwiedzić stronę www.parkowaniebielsko.pl/dokumenty


2. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy uzgodnienia przyłączy (wodociągowych, gazociągowych, linia energetyczna, ciepłociąg, teletechnika, kanalizacja sanitarna)

 • 2 mapki sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 z zaprojektowaną trasą przyłącza,
 • 1 mapka katastralna w skali 1:2880,
 • akt własności działki  – kserokopia,
 • dodatkowo dla linii kablowej napowietrznej dołączyć wypis z rejestru gruntu dla parceli drogowej na którą planowano jest trasa kablowa linii napowietrznej,

Uzgodnienie dla linii energetycznej napowietrznej otrzymuje się od zaraz  –  pod warunkiem dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.


3. Dokumenty wymagane do załatwienia zezwolenia na wejście w działki na przebieg przyłączy wodociągowych, gazociągowych, linia energetyczna, ciepłociąg, teletechnika, kanalizacja sanitarna

Wymagany jest wypis z rejestru gruntów na działki drogowe.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


4. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy zajęcia pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych i instalacyjnych

 • wypełniony wniosek
 • 2 mapki sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 z wkreśloną projektowaną trasą, – ksero,
 • zezwolenie na prowadzenie robót – ksero,
 • kserokopia uzgodnienia z działu Uzgodnień MZD lub ZUD-u,
 • projekt organizacji ruchu jeżeli planowane jest zajęcie chodnika, jezdni lub pobocza.

5. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy umieszczenia reklamy w pasie drogowym (opinia wydana przez MZD w przypadku lokalizacji reklamy poza pasem drogowym)


6. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy umieszczenia stoiska handlowego (kwiaty, ozdoby choinkowe, choinki, ryby, chryzantemy)

 • Wniosek do pobrania
 • mapka sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z wkreślaniem miejsca,
 • zezwolenie na prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Dokumenty wymagane do załatwienia zezwolenia na przejazd o masie większej niż przewidywana dla danej drogi dla pojazdów dowożących towar do sklepów lub dojeżdżających na prowadzoną budowę:

Mapa ograniczeń tonażowych w mieście Bielsko-Biała


8. Umieszczanie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami należy:

 • wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • załączyć plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem,
 • załączyć uzgodnienia branżowe,
 • złożyć dokumenty w Biurze Obsługi Interesanta w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białe.

9. Przewóz materiałów niebezpiecznych

Od dnia 01.07.2013 r. na terenie Miasta Bielska–Białej obowiązuje wyznaczona znakami C17 trasa przejazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi. W związku z powyższym prosimy zainteresowane strony: przewoźników jak i firmy zaopatrujące się w różnego rodzaju substancje, paliwa ciekłe i lotne o zapoznanie się z niżej załączoną mapą trasa przewozu towarów niebezpiecznych przez teren miasta Bielska-Białej oraz wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych ulicami miasta Bielska-Białej celem otrzymania zaświadczenia umożliwiającego dotarcie z ładunkiem w miejsca zlokalizowane poza wyznaczonymi głównymi trasami.
Wnioski należy składać na adres firmy: Miejski Zarząd Dróg ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała; bądź mailowo: boi@mzd.bielsko.pl


10. Dokumenty wymagane na umieszczenie baneru lub reklamy na wiadukcie

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że wprowadził nowy  system ekspozycji reklam na wybranych obiektach mostowych na terenie miasta Bielska-Białej.
Lokalizacje objęte systemem:

 • kładka dla pieszych nad ul. Warszawską
 • kładka dla pieszych nad Al. gen. Władysława Andersa
 • wiadukt  w ciągu ul. Warszawskiej nad ul. Mazańcowicką
 • wiadukt w ciągu Al. gen. Władysława Andersa nad ul. Babiogórską

Na barierach wymienionych obiektów mostowych montowane są profile aluminiowe stanowiące zintegrowany system do mocowania.
Zgoda na powieszenie baneru wydawana jest w trybie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, dotychczasowe opłaty pozostają bez zmian.
Na wymienionych obiektach możliwe będzie umieszczanie reklam wyłącznie w wyznaczonych polach i o określonych rozmiarach. Grafika reklamy, kolory, czcionki nie mogą być zbieżne z grafiką znaków drogowych i wpływać na zachowania kierowców.
Kreator rezerwacji baneru.

Pliki do pobrania (kliknij w interesujący Ciebie plik):
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania transparentu reklamowego
2. Wymiary banerów reklamowych


11. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy uzgodnienia w zakresie zagospodarowania działkami

 • 2 mapki sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 z zaprojektowanym planem zagospodarowania,
 • 1 mapka katastralna w skali 1:2880 – ksero,
 • akt własności działki – ksero,
 • decyzja o warunkach zagospodarowania terenu – ksero,
 • podanie  – interesant dostarcza wypisane przez siebie własnoręcznie lub na komputerze

Czas załatwienia sprawy około 4 tygodni.


12. Zawiadomienie o awaryjnym zajęciu pasa drogowego

Zawiadomienie o awaryjnym zajęciu pasa drogowego


13. Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie gruntów pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej


14. Wniosek o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

powrót