Biuro Obsługi Interesanta


1. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy karty mieszkańca, przedsiębiorcy etc. w Strefie Płatnego Parkowania
Aby uzyskać informację na temat :

 • Wniosku o wydanie karty mieszkańca
 • Wniosku o wydanie karty przedsiębiorcy

Prosimy odwiedzić zakładkę https://mzd.bielsko.pl/spp-dokumenty-do-pobrania/


2. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy uzgodnienia lokalizacji sieci/przyłączy w pasie drogi administrowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, ciepłowniczych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej)

 • plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją sieci/przyłącza (2 egzemplarze),
 • informacja o rodzaju, materiale, średnicy urządzenia oraz jego długości w pasie drogowym,
 • wskazanie działek, po których przebiega wnioskowane urządzenie,
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, do której przebiega wnioskowanej urządzenie,
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, proszę przedłożyć stosowne pełnomocnictwo wraz z oryginałem dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę sieci/przyłącza.pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę sieci/przyłącza.docx


3. Dokumenty wymagane do załatwienia zezwolenia na wejście w działki na przebieg przyłączy wodociągowych, gazociągowych, linia energetyczna, ciepłociąg, teletechnika, kanalizacja sanitarna

Wymagany jest wypis z rejestru gruntów na działki drogowe.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


4. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy zajęcia pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych i instalacyjnych

 • wypełniony wniosek
 • 2 mapki sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 z wkreśloną projektowaną trasą, – ksero,
 • zezwolenie na prowadzenie robót – ksero,
 • kserokopia uzgodnienia z działu Uzgodnień MZD lub ZUD-u,
 • projekt organizacji ruchu jeżeli planowane jest zajęcie chodnika, jezdni lub pobocza.

5. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy umieszczenia reklamy w pasie drogowym (opinia wydana przez MZD w przypadku lokalizacji reklamy poza pasem drogowym)


6. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy umieszczenia stoiska handlowego (kwiaty, ozdoby choinkowe, choinki, ryby, chryzantemy)

 • Wniosek do pobrania
 • mapka sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z wkreślaniem miejsca,
 • zezwolenie na prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Dokumenty wymagane do załatwienia zezwolenia na przejazd o masie większej niż przewidywana dla danej drogi dla pojazdów dowożących towar do sklepów lub dojeżdżających na prowadzoną budowę:

Mapa ograniczeń tonażowych w mieście Bielsko-Biała


8. Umieszczanie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami należy:

 • wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • załączyć plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem,
 • załączyć uzgodnienia branżowe,
 • złożyć dokumenty w Biurze Obsługi Interesanta w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białe.

9. Przewóz materiałów niebezpiecznych

Od dnia 01.07.2013 r. na terenie Miasta Bielska–Białej obowiązuje wyznaczona znakami C17 trasa przejazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi. W związku z powyższym prosimy zainteresowane strony: przewoźników jak i firmy zaopatrujące się w różnego rodzaju substancje, paliwa ciekłe i lotne o zapoznanie się z niżej załączoną mapą trasa przewozu towarów niebezpiecznych przez teren miasta Bielska-Białej oraz wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych ulicami miasta Bielska-Białej celem otrzymania zaświadczenia umożliwiającego dotarcie z ładunkiem w miejsca zlokalizowane poza wyznaczonymi głównymi trasami.
Wnioski należy składać na adres firmy: Miejski Zarząd Dróg ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała; bądź mailowo: boi@mzd.bielsko.pl


10. Dokumenty wymagane na umieszczenie baneru lub reklamy na wiadukcie

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że wprowadził nowy  system ekspozycji reklam na wybranych obiektach mostowych na terenie miasta Bielska-Białej.
Lokalizacje objęte systemem:

 • kładka dla pieszych nad ul. Warszawską
 • kładka dla pieszych nad Al. gen. Władysława Andersa
 • wiadukt w ciągu Al. gen. Władysława Andersa nad ul. Babiogórską

Na barierach wymienionych obiektów mostowych montowane są profile aluminiowe stanowiące zintegrowany system do mocowania.
Zgoda na powieszenie baneru wydawana jest w trybie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, dotychczasowe opłaty pozostają bez zmian.
Na wymienionych obiektach możliwe będzie umieszczanie reklam wyłącznie w wyznaczonych polach i o określonych rozmiarach. Grafika reklamy, kolory, czcionki nie mogą być zbieżne z grafiką znaków drogowych i wpływać na zachowania kierowców.

Reklama w pasie drogowym

Pliki do pobrania (kliknij w interesujący Ciebie plik):
1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia transparentu reklamowego
2. Wymiary banerów reklamowych


11. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy uzgodnienia  lokalizacji/przebudowy zjazdu z drogi administrowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

 • projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek, (2 egzemplarze),
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • kopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji niedrogowej, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego (tj. tytuł planowanej inwestycji, lokalizacja (nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna), program inwestycyjny, wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt) wraz ze wskazaniem sposobu obsługi komunikacyjnej – od terenu inwestycji niedrogowej do drogi publicznych,
 • oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82zł na konto: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555 – nie dotyczy lokalizacji/przebudowy zjazdu dla obsługi budynków mieszkalnych,
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, proszę przedłożyć stosowne pełnomocnictwo wraz z oryginałem dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu.pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu.docx


12. Zawiadomienie o awaryjnym zajęciu pasa drogowego

Zawiadomienie o awaryjnym zajęciu pasa drogowego


13. Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie gruntów pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej


14. Wniosek o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

powrót