Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej

„Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 ” Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

„Regionalny Program Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Przedmiotem projektu była budowa ulicy Sarni Potok w Bielsku-Białej na odcinku o długości ok. 510 mb. Inwestycja obejmowała budowę nowej ulicy od rejonu skrzyżowania z ulica Mysią (ul. Krecia) do jej włączenia do ulicy Sarni Stok wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji wybudowano nową ulicę wyprowadzającą ruch z pobliskiego osiedla Sarni Stok.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 11 sierpnia 2009 r.

Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie od 25.08.2008 r. do 05.10.2009 05r.

Całkowita wartość projektu: 3 783 515,59 PLN Koszty kwalifikowane ogółem: 3 775 074,25 PLN Dofinansowanie z EFRR: 3 208 813,11 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

Najważniejsze osiągnięte wskaźniki:

 • długość wybudowanych dróg gminnych – 0,510 km;
 • długość przebudowanych dróg gminnych – 0,126 km;
 • liczba przebudowanych skrzyżowań – 2 szt.;
 • długość wybudowanych chodników – 0,752 km;
 • długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych – 0,249 km;
 • liczba wybudowanych zatok autobusowych – 2 szt.;
 • nośność wybudowanego obiektu – 100 KN/OŚ;
 • długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 0,264 km.

Celem projektu było usprawnienie ruchu drogowego w rejonie osiedla mieszkaniowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa klimatu akustycznego w obrębie osiedla, spadek zanieczyszczenia powietrza dzięki zmniejszeniu ruchu kołowego w obrębie osiedla.

Inwestycja obejmowała również:

 • przebudowę kanalizacji teletechnicznej,
 • przebudowę sieci energetycznej,
 • przejścia dla pieszych,
 • oświetlenie.
powrót