I etap przebudowy ulicy Armii Krajowej w Bielsku-Białej

Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy Armii Krajowej w Bielsku-Białej na odcinku od jej skrzyżowania z ul. Boboli do skrzyżowania z ul. Karbową o długości 1,750 km. Na przedmiotowym odcinku wybudowano zatoki autobusowe, przebudowano wszystkie istniejące skrzyżowania, wykonano chodniki, przebudowano istniejącą ścieżkę rowerową wraz z budową jej brakujących odcinków, przebudowano odwodnienie ulicy i terenów przyległych wraz z budową kolektora deszczowego, przebudowano oświetlenie uliczne, przebudowano istniejące uzbrojenia nad i podziemne (linie teletechniczne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, ciepłownicze oraz kanalizacji sanitarnej), wybudowano elementy uspokojenia ruchu drogowego (wyspy kanalizujące ruch oraz azyle dla pieszych).

Okres realizacji: 01.09.2004 r. – 29.07.2005 r.

Celem inwestycji było usprawnienie ruchu kołowego w perspektywie zagospodarowania obszarów u podnóża Szyndzielni (tereny rekreacyjne), zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej powyżej skrzyżowania z ul. Boboli.

Projekt ten został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 6741/251/II/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. do przyznania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W dniu 5 lipca 2005 r. Miasto Bielsko – Biała, reprezentowane przez Pana Henryka Juszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta podpisało z Wojewodą Śląskim – Panem Lechosławem Jarzębskim, umowę o dofinansowanie Projektu.

Całkowity koszt zadania wyniósł: ok. 13 mln PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosły: 11 794 596,75 PLN.

Współfinansowanie Unii Europejskiej zostało udzielone do kwoty 8 845 947,56 PLN, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Miasto Bielsko-Biała otrzymało łączną refundację w kwocie: 10 025 407,18 PLN, co stanowiło 85% wydatków kwalifikowanych (10% środków pochodziło z budżetu państwa).

Pozostałe koszty zostały sfinansowane z budżetu Gminy.


Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

powrót