Najem gruntów stanowiących własność Miasta Bielsko-Biała a pozostających w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w celu ustawienia ogródka gastronomicznego

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że od 1 do 31 stycznia 2024 r. można składać wnioski w sprawie najmu gruntów stanowiących własność miasta Bielsko-Biała a pozostających w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (m.in. rynek bielskiej Starówki oraz Plac Bolesława Chrobrego) w celu ustawienia ogródka gastronomicznego.

Zezwolenie wydawane będzie na okres od 15.04-15.10.2024 r. z możliwością jego przedłużenia do 31.12.2024 r. pod warunkiem uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Plastyka Miejskiego.

MZD rozpatrzy w pierwszej kolejności wnioski składane przez podmiot prowadzący działalność gastronomiczną w budynku zlokalizowanym na wprost (w najbliższej odległości) terenu, którego dotyczy wniosek. W przypadku złożenia wniosku przez kilka podmiotów z jednakowym pierwszeństwem na tą sama lokalizację, MZD przeprowadzi licytację pomiędzy tymi podmiotami. W tym celu powiadomi zainteresowane strony o terminie i przedmiocie licytacji. Z podmiotem, który zaoferuje w licytacji największą kwotę zostanie spisana umowa dzierżawy. Jeżeli dany moduł z jakiś powodów nie zostanie udostępniony w „pierwszym rozdaniu”, MZD poinformuje o powyższym fakcie na stronie MZD wyznaczając termin składania wniosków oraz dostępne moduły. Udostępnienie wolnych modułów odbędzie się drogą licytacji pomiędzy podmiotami, które złożyły kompletne wnioski.

Załączniki :
1. Regulamin – PDF
2. Regulamin – DOCX
3. Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – PDF
4. Zarządzenie Nr. ON-II.0050.1034.2023.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej – PDF
5. Zarządzenie Nr. ON-II.0050.1034.2023.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej – DOCX
6. Wniosek – PDF
7. Wniosek – DOCX
8. Plan Sytuacyjny Rynku Bielskiej Starówki – PDF
9. Plan Sytuacyjny Placu Bolesława Chrobrego – PDF

 

 

 

 

powrót