Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego

Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego

Rzeczowa realizacja inwestycji miała miejsce w okresie od 02.04.2012 r. do 30.09.2014 r.

Inwestycja polegała na rozbudowie ciągu ulic 1-Maja i PCK łączących DW 942 z DK 69 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Stefanii Sempołowskiej i PCK, budową mostu na rzece Białej oraz połączeniem z ul. Władysława Broniewskiego w Bielsku-Białej. Zadanie obejmowało m.in.: rozbudowę odcinka ul. PCK i ul. 1-go Maja (łącznie 0,55 km drogi), rozbudowę skrzyżowań ul. PCK/ Stefanii Sempołowskiej i ul. PCK/Władysława Broniewskiego, budowę mostu drogowego, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników, przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych, regulację rzeki, przebudowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów, przebudowę sieci elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, wodociągowej, gazowej, remont istniejącego mostu, remont i budowę murów oporowych oraz rozbiórkę budynku.

Ulica PCK stanowi jedno z nielicznych bezpośrednich połączeń między drogą wojewódzką nr 942, a drogą krajową nr 69, dlatego też stanowi istotny ciąg komunikacyjny Miasta Bielsko-Biała. Droga cechuje się dużym natężeniem ruchu, ponieważ w bezpośredniej okolicy ulicy zlokalizowany jest m.in. Stadion Miejski oraz wiele instytucji i przedsiębiorstw. Budowa nowego mostu na rzece Białej przyczyniła się do zwiększenia przepustowości, a dwa nowopowstałe ronda turbinowe na skrzyżowaniu ul. PCK z ul. Stefanii Sempołowskiej i z ul. Władysława Broniewskiego znacznie upłynniły ruch w tej części miasta.

Dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej (umowa o dofinansowanie z dnia 8.07.2013 r.) oraz intensyfikacja prac na placu budowy pozwoliły zrealizować zadanie o 147 dni wcześniej, niż zakładano (roboty budowlane trwały od lipca 2012 r. do lutego 2014 r.,). Tym samym poprawa jakości użytkowania drogi, zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa jazdy na przebudowywanym odcinku nastąpiły z dużym wyprzedzeniem. Koszt całej inwestycji wyniósł około 23 mln PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – około 16,9 mln PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


powrót