Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej

Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej  od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka

Umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 zawarto w dniu 14 grudnia 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 4.325.539,02 PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 2.236.232,65 PLN. Celem ogólnym projektu była poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu drogowego ulicy Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ww. ciągu komunikacyjnym. Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 22.05.2014 r. – 29.08.2014 r.

Przedmiotem projektu (część kwalifikowana) była przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej, tj.: przebudowa drogi polegającą na wymianie konstrukcji jezdni, przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Stanisława Wyspiańskiego poprzez wyodrębnienie pasów do lewoskrętów, przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Juliusza Słowackiego w formie ronda, przebudowa skrzyżowań ul. Grunwaldzkiej z ul. Listopadową, ul. Stalmacha i ul. Drukarzy, przebudowa chodników, – modernizacja sygnalizacji świetlnej, – budowa i przebudowa przejść dla pieszych, przebudowa odcinka kanalizacji teletechnicznej, przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej, – wymiana oznakowania.

Projekt przyczynił się do poprawy stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz warunków przejazdu. W efekcie tego została zapewniona bazowa infrastruktura przekładająca się na intensyfikację tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta  oraz całego regionu. Wskutek przeprowadzenia inwestycji drogowej znacznie wzrosła płynność ruchu w rejonie ul. Grunwaldzkiej. Przebudowa ciągu komunikacyjnego, w tym wyodrębnienie pasów do lewoskrętu znacznie usprawniła przepustowość drogi i zlokalizowanych w jej ciągu skrzyżowań. Ulepszona infrastruktura drogowa zwiększyła komfort podróżowania, a także ciągle wpływa na zmniejszanie wypadkowości. Wydzielenie lewoskrętów, zlokalizowanie przejść dla pieszych, modernizacja oznakowania pionowego i poziomego przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zarówno użytkowników przebudowanego odcinka, jak i ludności mieszkającej w pobliżu. Dobre połączenie komunikacyjne poprzez ul. Grunwaldzką stanowią także szansę dla rozwoju turystyki i rekreacji. Przebudowana droga stanowi ogromne ułatwienie komunikacje  dla odwiedzających usytuowaną w pobliżu bielską Starówkę.

Część niekwalifikowana projektu (współfinansowana z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 382,7 tys. zł) obejmowała przebudowę ul. Jarosława Dąbrowskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


powrót