Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała zakończyło realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej”, dofinansowaną ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.
 
Kontrakt z wybranym w przetargu wykonawcą przewidywał termin realizacji całości zadania do końca maja 2012 roku.
Termin ten został skrócony i wszystkie roboty objęte kontraktem wykonane zostały  do 15.11.2011 r. Całkowite koszty inwestycji wyniosły ok. 25,5 mln zł, z czego koszty kwalifikowane to ok. 23,4 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. ok. 19,9 mln zł.
 
Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Bestwińskiej na odcinku od ul. Komorowickiej do granicy miasta Bielska-Białej. Zakres inwestycji obejmował: przebudowę skrzyżowań z bocznymi ulicami na zjazdy publiczne wraz z poprawą widoczności na wlotach podporządkowanych; przebudowę zjazdów indywidualnych; przebudowę skrzyżowania z ul. Komorowicką i ul. Barkowską na małe rondo; budowę chodników (ok. 6 km); budowę zatok autobusowych (10 szt.); budowę azyli dla pieszych; przebudowę odwodnienia drogi; przebudowę oświetlenia ulicznego; przebudowę ogrodzeń; przebudowę sieci kanalizacji deszczowej; przebudowę gazociągu średniego ciśnienia; przebudowę sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych.
 
Przedmiotowa droga stanowi połączenie dwóch dróg krajowych – DK1 oraz DK52. Istniejąca sieć dróg powiatowych umożliwia połączenie z drogą krajową nr 1 w Czechowicach Dziedzicach poprzez: ul. Bielską i Krakowską  w Bestwinie i następnie ul. Legionów w Czechowicach Dziedzicach. Kontynuacją ul. Bestwińskiej w kierunku południowym jest ul. Daszyńskiego w Bielsku-Białej, która krzyżuje się z drogą krajową nr 52. Ulica Bestwińska stanowi najkrótsze połączenie Bielska-Białej z Oświęcimiem i Brzeszczami.
 
Celem bezpośrednim projektu była poprawa parametrów technicznych kluczowych elementów sieci drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skrócenie czasu przejazdu na przedmiotowym odcinku drogi. Cele ogólne/pośrednie projektu to: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej (podniesienie nośności jezdni do 115 kN/oś); poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych miasta (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna); udrożnienie układu komunikacyjnego, zmniejszenie kosztów wypadków drogowych; zmniejszenie kosztów uciążliwości dla środowiska; zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.
 
W wyniku przebudowy nastąpiło podniesienie nośności drogi do 115 kN/oś oraz skrócenie czasu przejazdu samochodów osobowych i ciężarowych w wyniku zwiększenia realnej prędkości przejazdu.
powrót