Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II

„Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II”

Miasto Bielsko-Biała zawarło umowę o dofinansowanie projektu w dniu 31 sierpnia 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosiła ok. 10,3 mln, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 – ok. 3,5 mln

Przedmiotem inwestycji realizowanej w latach 2009-2011 była przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej (os. Lipnickie) do ul. Wspólnej (Straconka) o długości 1,762 km. W ramach projektu zrealizowano również przebudowę ulicy, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę punktów oświetleniowych, przebudowę sieci wodnej, przebudowę sieci gazowej, przebudowę przepustu, budowę odwodnienia ulicy wraz z wylotami. Roboty wykonywano równolegle z budową sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Ks. Brzóski, prowadzoną przez AQUA S.A. z Bielska-Białej.

Realizacja projektu wpłynęła m.in. na udrożnienie sieci drogowej na terenie Miasta Bielsko-Biała, w szczególności poprawiła warunki skomunikowania osiedla Ks. Brzóski z podstawowym układem komunikacyjnym miasta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.
Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.


powrót