Przebudowa ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej etap 1 B

Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap I B

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IB (odcinek od budynku nr 191 do ul. Nad Potokiem) na odcinku długości 170 mb. Inwestycja objęła również: przebudowę ul. Jana Sobieskiego do  drogi klasy Z 1×2, budowę skrzyżowania typu „Mini rondo” na skrzyżowaniu ulic: Jana Sobieskiego, Rafowej i Nad Potokiem, przebudowę wlotów ulic: Rafowej i Nad Potokiem do ul. Jana Sobieskiego, przebudowę zjazdów do istniejących posesji, budowę chodników, budowę odwodnienia drogi, zmianę istniejącej organizacji ruchu. Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie: 09.02.2010 r. do 30.10.2010 r. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 31 sierpnia 2010 r. Całkowita  wartość projektu wynosiła ok. 1,6 mln PL, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie ok. 1,2 mln  PLN.

Najważniejsze osiągnięte wskaźniki:
– długość przebudowanych dróg powiatowych – 0,170km,
– liczba przebudowanych skrzyżowań – 1szt.,
– długość sieci kanalizacji deszczowej – 0,132 km,
– liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 1 szt.,
– długość wybudowanych chodników – 0,387 km,
– liczba wybudowanych innych obiektów bezpieczeństwa –  1szt.

Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie dostępności oraz funkcjonalności  i parametrów technicznych drogi, Projekt przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego  oraz zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.
Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.


powrót