Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap II i V

Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap II i V

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO WSL 2007 2013,Działanie 7.1″ Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 ” Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 6 sierpnia 2009 r. Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 24.06.2008 r.- 5.10.2009 r.

Przedmiotem projektu była przebudowa: Etap II- odcinka od ulicy Nad Potokiem do ulicy Klubowej, Etap V- odcinka od posesji nr 160 do Zachodniej Obwodowej Długość ulicy objętej przebudową : 382 m Ilość przebudowanych skrzyżowań: 1 Nośność podłoża: G2 Jezdnia: nawierzchnia z betonu asfaltowego o szer.5,5 – 6,0 m

Całkowita wartość projektu wynosi / zgodnie z aneksem nr 1 do umowy /: 4 082 008,65PLN

Koszty kwalifikowane wynoszą: 2 748 626,14PLN

Dofinansowanie z EFRR / 85% kosztów kwalifikowanych /

 

powrót