Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej

Wniosek o dofinansowanie dotyczący w/w zadania został złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie w trybie konkursowym w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
Priorytet IV : Infrastruktura drogowa dla miast, działanie: 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Umowę na dofinansowanie podpisano w dniu 5 kwietnia 2017 roku.
W drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu.  Realizacja tych robót   rozpoczęła się w maju 2018 r. Informacja o zaistniałych utrudnieniach będzie zamieszczana w lokalnej prasie.
Przewidziany termin zakończenia realizacji inwestycji to listopad 2019 r.
Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 52 realizowany będzie na terenie województwa śląskiego – subregionu południowego, w granicach Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała. Jest on kluczowy z kilku powodów. Ciąg drogi krajowej nr 52 to na dzień dzisiejszy podstawowe połączenie miasta Bielska-Białej w kierunku Krakowa. Budowa tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która docelowo stanowiła będzie właściwą alternatywę dla DK 52 jest odległa i być może w horyzoncie co najmniej dziesięciu najbliższych lat nie zostanie wybudowana. Do tego czasu, bez zaplanowanej rozbudowy Miasto nie będzie w stanie zapewnić właściwego dla tej kategorii dróg, nie tylko standardu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu po tej drodze. Ciąg ten obsługuje nie tylko ruch tranzytowy, ale stanowi też jedyny dojazd do okolicznej, gęstej zabudowy mieszkaniowej, jak również jedynego dla Miasta Bielska-Białej i okolic – Zakładu Gospodarki Odpadami, z nowoczesną sortownią i składowiskiem odpadów. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” składa się z dwóch przedsięwzięć, które obejmują: rozbudowę ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Lwowskiej do granicy miasta (z wyłączeniem węzła z drogą ekspresową S-69) oraz rozbudowę ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej (etap I oraz etap II) na odcinku
od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego oraz od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej (oba przedsięwzięcia znajdują się poza siecią TEN-T).

W ramach  rozbudowy planuje się:
– na ul. Krakowskiej, m.in. przebudowę jezdni, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę obustronnych chodników, budowę brakujących zatok autobusowych, budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, przebudowę odwodnienia drogi,
–na ul. Żywieckiej m.in. przebudowę jezdni, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę chodników oraz ścieżki rowerowej (w rejonie skrzyżowania z ul. Łagodną), przebudowę i budowę brakujących zatok autobusowych. Rozbudowa ul. Żywieckiej obejmuje przebudowę (modernizację) obiektu inżynierskiego na potoku Niwka (składającego się z przykrycia potoku oraz mostu), przebudowę odwodnienia drogi, budowę murów oporowych. W ramach inwestycji planowana jest także przebudowa kolidujących sieci podziemnych, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego.

Rozbudową objęta będzie łączna długość dróg krajowych – ok. 7,0 km.

Stan prac na listopad 2019 r.

Stan prac na październik 2019 r.

Stan prac na wrzesień 2019 r.

Stan prac na sierpień 2019 r.

Stan prac na lipiec 2019 r.

Stan prac na czerwiec 2019 r.

Stan prac na maj 2019 r.

Stan prac na kwiecień 2019 r.

Stan prac na marzec 2019 r.

Stan prac na luty 2019 r.

Stan prac na styczeń 2019 r.

Podsumowanie prac w 2018 r.

Stan prac na grudzień 2018 r.

Stan prac na listopad 2018 r.

Stan prac na październik 2018 r.

Stan prac na wrzesień 2018 r.


Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
powrót