Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej

Wniosek o dofinansowanie dotyczący w/w zadania został złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie w trybie konkursowym w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
Priorytet IV : Infrastruktura drogowa dla miast, działanie: 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Umowę na dofinansowanie podpisano w dniu 5 kwietnia 2017 roku.
W drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu.  Realizacja tych robót   rozpoczęła się w maju 2018 r. Informacja o zaistniałych utrudnieniach będzie zamieszczana w lokalnej prasie.
Przewidziany termin zakończenia realizacji inwestycji to listopad 2019 r.
Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 52 realizowany będzie na terenie województwa śląskiego – subregionu południowego, w granicach Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała. Jest on kluczowy z kilku powodów. Ciąg drogi krajowej nr 52 to na dzień dzisiejszy podstawowe połączenie miasta Bielska-Białej w kierunku Krakowa. Budowa tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która docelowo stanowiła będzie właściwą alternatywę dla DK 52 jest odległa i być może w horyzoncie co najmniej dziesięciu najbliższych lat nie zostanie wybudowana. Do tego czasu, bez zaplanowanej rozbudowy Miasto nie będzie w stanie zapewnić właściwego dla tej kategorii dróg, nie tylko standardu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu po tej drodze. Ciąg ten obsługuje nie tylko ruch tranzytowy, ale stanowi też jedyny dojazd do okolicznej, gęstej zabudowy mieszkaniowej, jak również jedynego dla Miasta Bielska-Białej i okolic – Zakładu Gospodarki Odpadami, z nowoczesną sortownią i składowiskiem odpadów. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” składa się z dwóch przedsięwzięć, które obejmują: rozbudowę ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Lwowskiej do granicy miasta (z wyłączeniem węzła z drogą ekspresową S-69) oraz rozbudowę ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej (etap I oraz etap II) na odcinku
od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego oraz od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej (oba przedsięwzięcia znajdują się poza siecią TEN-T).

W ramach  rozbudowy planuje się:
– na ul. Krakowskiej, m.in. przebudowę jezdni, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę obustronnych chodników, budowę brakujących zatok autobusowych, budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, przebudowę odwodnienia drogi,
–na ul. Żywieckiej m.in. przebudowę jezdni, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę chodników oraz ścieżki rowerowej (w rejonie skrzyżowania z ul. Łagodną), przebudowę i budowę brakujących zatok autobusowych. Rozbudowa ul. Żywieckiej obejmuje przebudowę (modernizację) obiektu inżynierskiego na potoku Niwka (składającego się z przykrycia potoku oraz mostu), przebudowę odwodnienia drogi, budowę murów oporowych. W ramach inwestycji planowana jest także przebudowa kolidujących sieci podziemnych, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego.

Rozbudową objęta będzie łączna długość dróg krajowych – ok. 7,0 km.


Kronika budowy DK52 – ul. Krakowska – montaż zbiorników retencyjnych – stan prac na 19.11.2018 r.

Kronika budowy DK52 – ul. Krakowska, Żywiecka – stan prac na 16.11.2018 r.

Kronika budowy DK52 – ul. Krakowska, Żywiecka – stan prac na 20.10.2018 r.

Kronika budowy DK52 – ul. Krakowska, Żywiecka – stan prac na 28.09.2018 r.


Stan prac na listopad 2018:

 

Stan prac na październik 2018:


Stan prac na wrzesień 2018:


Stan prac na sierpień 2018:

  

powrót