„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – rozbudowa ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej

W dniu 20 maja br. miało miejsce udostępnienie do ruchu ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej – ważnej inwestycji drogowej stanowiącej (wraz z rozbudową ul. Cieszyńskiej) – zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”).

Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej wpływa na zwiększenie dostępności komunikacyjnej do dróg znajdujących się w korytarzu sieci TEN-T (dróg ekspresowych S-52 i S-1), jak również poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skala realizowanego zadania była ogromna – rozbudowa ul. Międzyrzeckiej w latach 2017-2019 obejmowała 6 etapów:

 1. rozbudowa ul. Międzyrzeckiej na odcinku od granicy miasta do ul. Zagajnik;
 2. kluczowy etap stanowiła budowa nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej od ul. Zagajnik do ul. Cieszyńskiej (ulicy o roboczej nazwie „Nowo-Miedzyrzecka”). W jego ramach powstał trzyprzęsłowy wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 190 (Bielsko-Biała – Cieszyn);
 3. budowa łącznicy z ul. Nowo-Międzyrzecką – w rejonie ul. Przy Torach;
 4. rozbudowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. ks. Józefa Londzina – skrzyżowanie w formie ronda;
 5. rozbudowa ul. Dziewanny;
 6. rozbudowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Rudawka (łącznica drogi ekspresowej S-52) – skrzyżowanie w formie ronda.

Przedmiotowy ciąg komunikacyjny zupełnie zmienił swoje dotychczasowe oblicze, dzięki powstałym skrzyżowaniom o ruchu okrężnym – w sposób wymierny został upłynniony ruch. Nad linią kolejową, z wykorzystaniem nowoczesnych technik projektowych oraz konstrukcyjnych powstał trzyprzęsłowy wiadukt.

Duży zakres inwestycyjny stanowiła także infrastruktura dla pieszych oraz rowerzystów. Mieszkańcy mogą korzystać z nowych chodników oraz ścieżek rowerowych, powstało również 5 nowych zatok autobusowych, jak również miejsce do ważenia pojazdów ciężarowych. Całość zyskała także nowe oświetlenie, a 7 przejść dla pieszych zostało specjalnie doświetlone w technologii LED.

Wraz z robotami drogowymi wykonana została także nowa zbiorcza kanalizacja deszczowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazociągowych oraz wodociągowych.

Prace przy realizacji inwestycji, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku Białej wykonała Eurovia Polska S.A.

Efekty realizacji inwestycji:
– budowa odcinka drogi wojewódzkiej: dł. ok. 0,7 km,
– rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej: dł. ok. 1,75 km,
– budowa chodników, ścieżek rowerowych (dwukierunkowa: dł. 1,9 km, jednokierunkowa dł. 1,2 km), budowa 5 zatok autobusowych, przebudowa istniejących zjazdów, montaż elementów zabezpieczenia ruchu drogowego (bariery, poręcze, łańcuchy, znaki poziome i pionowe),
– budowa doświetleń 7 przejść dla pieszych,
– rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicy,
– budowa odwodnienia (kanalizacji deszczowej),
– budowa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych.

Inwestycja w liczbach:
– 35 040 m2 nawierzchni jezdni;
– 6 460 m2 nawierzchnichodników (w tym: 4 380 m2 z masy, 2 080 m2 z kostki);
– 5 570 m2 nawierzchni ścieżek rowerowych (masa czerwona);
– 1 200 m2 nawierzchni betonowych na zatokach i rondach;
– 3,26 km długości jezdni (w szczególności: budowa odcinka drogi wojewódzkiej długości ok. 0,7 km, rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej długości ok. 1,75 km);
– 3,1 km długości ścieżek rowerowych (dwukierunkowa długości ok. 1,9 km, jednokierunkowa długości 1,2 km);
– 9 330,40 m długości krawężników;
– 12 973,20 m długości obrzeży;
– 68 m długości wiaduktu;
– 66 803 m3 nasypów;
– 39 717 m3 wykopów;
– 1 200 m3 betonu cementowego zabudowanego na wiadukcie;
– 83 000 ton kruszyw do wykonania podbudów;
– 21 000 ton masy asfaltobetonowej do wykonania nawierzchni.

Całkowity koszt robót budowlanych: ok. 30 mln PLN

Aktualizacja 20.05.2019 r.


W dniu 19 listopada 2018 r. Beneficjent – Miasto Bielsko-Biała zawarło aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Dzięki temu, realizacja inwestycji przy dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach RPO WSL 2014-2020 potrwa do września 2020 r.

Planowana całkowita wartość projektu wynikająca z aneksu do umowy o dofinansowanie wyniesie 234 754 428,86 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 228 447 616,33 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 194 157 629,11 (84,99 % kosztów kwalifikowanych).

Przedmiotowy projekt obejmować będzie zakładaną pierwotnie:

 • rozbudowę ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku o długości 3,52 km;
 • trwającą rozbudowę ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej wraz z rozbudową węzła z drogą ekspresową S-1 po stronie północnej oraz południowej na odcinku o długości 1,75 km i budowę nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej o długości 0,7 km.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej przyczyni się do utworzenia spójnej i funkcjonalnej sieci komunikacyjnej na terenie Miasta. Rozbudowa drogi spowoduje poprawę płynności ruchu i ułatwi dostęp do dróg szybkiego ruchu S-1 i S-52. Inwestycja ułatwi także dojazd do przyległych osiedli mieszkaniowych oraz Wapienicy.

Aktualizacja 28.11.2018 r.


Postępują uruchomione w 2017 roku roboty budowlane na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej, realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”.
Zakończone zostały roboty na rondach po północnej i południowej stronie drogi ekspresowej S-52. Na odcinku ul. Międzyrzeckiej, od ronda przy ul. Londzina do ronda przy ul. Sobieskiego, trwają prace wykończeniowe (budowa chodników, ścieżek rowerowych, humusowanie). Do wykonania, w miesiącu sierpniu, pozostała także ostatnia warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego.
Na pozostałym odcinku ul. Międzyrzeckiej (od ronda Jana Sobieskiego do ul. Dworcowej) wprowadzono ruch jednokierunkowy i odcinkami prowadzone są m.in. roboty związane z wykonaniem rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Wraz z robotami drogowymi wykonywane są także przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i gazociągowych.
Kontynuowana jest także budowa nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej od ul. Zagajnik do skrzyżowania z ul. Cieszyńską – skrzyżowanie w formie ronda o średnicy zewnętrznej około 45m. Na tym odcinku, nad linią kolejową nr 190 Bielsko-Biała – Skoczów, wykonano ustrój nośny 3-przęsłowego wiaduktu drogowego, o długości całkowitej 68 mb (do wykonania pozostało wykonanie izolacji, nawierzchni oraz robót wykończeniowych). Wykonano już przylegające do obiektu, mury oporowe z koszy siatkowo-kamiennych.
W ramach kontraktu zakończono prace związane z rozbudową ulicy Dziewanny na odcinku około 250 mb.
Zakończenie całości robót na ul. Międzyrzeckiej planowane jest na IV kwartał 2018 r.

Aktualizacja 13.08.2018 r.


Trwa realizacja rozpoczętych w 2017 roku robót budowlanych na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942
w Bielsku-Białej 
” – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „ Transport ”, Działanie 6.1 „ Drogi wojewódzkie ”.

Zakończone zostały roboty na rondach po północnej i południowej stronie drogi ekspresowej S-52. Na odcinku ul. Międzyrzeckiej, od ronda przy ul. ks. Józefa Londzina do ronda przy ul. Jana Sobieskiego, trwają prace wykończeniowe (budowa chodników, ścieżek rowerowych, humusowanie). Do wykonania pozostała także ostatnia warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego. Na pozostałym odcinku ul. Międzyrzeckiej (od ronda przy ul. Jana Sobieskiego do ul. Dworcowej) wprowadzono ruch jednokierunkowy i odcinkami prowadzone są m.in. roboty związane z wykonaniem rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Trwają także prace związane z budową wiaduktu – wykonano ustrój nośny obiektu oraz realizowane są roboty betonowe. Kontynuowana jest także budowa nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Cieszyńską.
Zakończenie całości robót na ul. Międzyrzeckiej planowane jest na IV kwartał 2018 r.
Administratorem danych w związku z realizacją Projektu jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Odbiorcami danych osobowych dla realizacji i rozliczenia projektu są:  IZ RPO WSL – Zarząd Województwa Śląskiego oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Więcej na temat przetwarzania danych tutaj

Aktualizacja 29.06.2018 r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”.

Beneficjentem projektu jest Miasto Bielsko-Biała, które umowę o dofinansowanie podpisało 7 września 2016 r.  Całkowita wartość projektu wynosi 235 401 546,13 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 229 094 733,60 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 194 707 614,07 PLN  (84,99 % kosztów kwalifikowanych).

Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. Rzeczowa realizacja obejmuje:

 • rozbudowę ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej wraz z rozbudową węzła z drogą ekspresową S-1 po stronie północnej oraz południowej na odcinku o długości
  1,75 km,
 • budowę nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej o długości 0,7 km,
 • rozbudowę ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku o długości 3,52 km.

Rozbudowa przyczyni się do podniesienia nośności drogi do 115 kN/oś. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie województwa śląskiego oraz Miasta Bielska-Białej – w szczególności z drogami ekspresowymi S-52, S-1 w dalszej kolejności z drogą krajową nr 52 i drogą krajową nr 1. Inwestycja spowoduje poprawę dostępności do dróg znajdujących się w sieci TEN-T, szczególnie dla mieszkańców terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej. Poprawa parametrów drogi, zwiększy płynność ruchu na drodze, przyczyni się do wyeliminowania „wąskich gardeł” w kierunku dróg ekspresowych. Mieszkańcy Miasta Bielska-Białej, w tym przede wszystkim osoby zamieszkujące dzielnicę Wapienica i Aleksandrowice,
a również gminy zamiejskie (Jaworze, Jasienica) uzyskają łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do węzłów z siecią TEN-T, oraz do ośrodków gospodarczych i punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych w Bielsku-Białej.

Zakończenie rzeczowej realizacji inwestycji na odcinku drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej – na ulicy Międzyrzeckiej i Cieszyńskiej, termin określony w umowie o dofinansowanie – grudzień 2019.

Zakończenie przebudowy DW 942 – ul. Międzyrzeckiej

Kronika budowy DW 942 ul. Międzyrzecka – stan prac na 31.10.2018 r.
 
Kronika budowy DW 942 ul. Międzyrzecka – stan prac na 28.09.2018 r.

Zakończenie prac maj 2019 r.


Stan prac na październik 2018 r.


Stan prac na czerwiec/lipiec 2018 r.


Stan prac na kwiecień 2018 r.

powrót