Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

W dniu 19 listopada 2018 r. Beneficjent – Miasto Bielsko-Biała zawarło aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Dzięki temu, realizacja inwestycji przy dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach RPO WSL 2014-2020 potrwa do września 2020 r.

Planowana całkowita wartość projektu wynikająca z aneksu do umowy o dofinansowanie wyniesie 234 754 428,86 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 228 447 616,33 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 194 157 629,11 (84,99 % kosztów kwalifikowanych).

Przedmiotowy projekt obejmować będzie zakładaną pierwotnie:

  • rozbudowę ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku o długości 3,52 km;
  • trwającą rozbudowę ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej wraz z rozbudową węzła z drogą ekspresową S-1 po stronie północnej oraz południowej na odcinku o długości 1,75 km i budowę nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej o długości 0,7 km.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej przyczyni się do utworzenia spójnej i funkcjonalnej sieci komunikacyjnej na terenie Miasta. Rozbudowa drogi spowoduje poprawę płynności ruchu i ułatwi dostęp do dróg szybkiego ruchu S-1 i S-52. Inwestycja ułatwi także dojazd do przyległych osiedli mieszkaniowych oraz Wapienicy.

Aktualizacja 28.11.2018 r.


Postępują uruchomione w 2017 roku roboty budowlane na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej, realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”.
Zakończone zostały roboty na rondach po północnej i południowej stronie drogi ekspresowej S-52. Na odcinku ul. Międzyrzeckiej, od ronda przy ul. Londzina do ronda przy ul. Sobieskiego, trwają prace wykończeniowe (budowa chodników, ścieżek rowerowych, humusowanie). Do wykonania, w miesiącu sierpniu, pozostała także ostatnia warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego.
Na pozostałym odcinku ul. Międzyrzeckiej (od ronda Jana Sobieskiego do ul. Dworcowej) wprowadzono ruch jednokierunkowy i odcinkami prowadzone są m.in. roboty związane z wykonaniem rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Wraz z robotami drogowymi wykonywane są także przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i gazociągowych.
Kontynuowana jest także budowa nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej od ul. Zagajnik do skrzyżowania z ul. Cieszyńską – skrzyżowanie w formie ronda o średnicy zewnętrznej około 45m. Na tym odcinku, nad linią kolejową nr 190 Bielsko-Biała – Skoczów, wykonano ustrój nośny 3-przęsłowego wiaduktu drogowego, o długości całkowitej 68 mb (do wykonania pozostało wykonanie izolacji, nawierzchni oraz robót wykończeniowych). Wykonano już przylegające do obiektu, mury oporowe z koszy siatkowo-kamiennych.
W ramach kontraktu zakończono prace związane z rozbudową ulicy Dziewanny na odcinku około 250 mb.
Zakończenie całości robót na ul. Międzyrzeckiej planowane jest na IV kwartał 2018 r.

Aktualizacja 13.08.2018 r.


Trwa realizacja rozpoczętych w 2017 roku robót budowlanych na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942
w Bielsku-Białej 
” – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „ Transport ”, Działanie 6.1 „ Drogi wojewódzkie ”.

Zakończone zostały roboty na rondach po północnej i południowej stronie drogi ekspresowej S-52. Na odcinku ul. Międzyrzeckiej, od ronda przy ul. ks. Józefa Londzina do ronda przy ul. Jana Sobieskiego, trwają prace wykończeniowe (budowa chodników, ścieżek rowerowych, humusowanie). Do wykonania pozostała także ostatnia warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego. Na pozostałym odcinku ul. Międzyrzeckiej (od ronda przy ul. Jana Sobieskiego do ul. Dworcowej) wprowadzono ruch jednokierunkowy i odcinkami prowadzone są m.in. roboty związane z wykonaniem rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Trwają także prace związane z budową wiaduktu – wykonano ustrój nośny obiektu oraz realizowane są roboty betonowe. Kontynuowana jest także budowa nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Cieszyńską.
Zakończenie całości robót na ul. Międzyrzeckiej planowane jest na IV kwartał 2018 r.

 

Aktualizacja 29.06.2018 r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”.

Beneficjentem projektu jest Miasto Bielsko-Biała, które umowę o dofinansowanie podpisało 7 września 2016 r.  Całkowita wartość projektu wynosi 235 401 546,13 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 229 094 733,60 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 194 707 614,07 PLN  (84,99 % kosztów kwalifikowanych).

Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. Rzeczowa realizacja obejmuje:

  • rozbudowę ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej wraz z rozbudową węzła z drogą ekspresową S-1 po stronie północnej oraz południowej na odcinku o długości
    1,75 km,
  • budowę nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej o długości 0,7 km,
  • rozbudowę ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku o długości 3,52 km.

Rozbudowa przyczyni się do podniesienia nośności drogi do 115 kN/oś. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie województwa śląskiego oraz Miasta Bielska-Białej – w szczególności z drogami ekspresowymi S-52, S-1 w dalszej kolejności z drogą krajową nr 52 i drogą krajową nr 1. Inwestycja spowoduje poprawę dostępności do dróg znajdujących się w sieci TEN-T, szczególnie dla mieszkańców terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej. Poprawa parametrów drogi, zwiększy płynność ruchu na drodze, przyczyni się do wyeliminowania „wąskich gardeł” w kierunku dróg ekspresowych. Mieszkańcy Miasta Bielska-Białej, w tym przede wszystkim osoby zamieszkujące dzielnicę Wapienica i Aleksandrowice,
a również gminy zamiejskie (Jaworze, Jasienica) uzyskają łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do węzłów z siecią TEN-T, oraz do ośrodków gospodarczych i punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych w Bielsku-Białej.

Zakończenie rzeczowej realizacji inwestycji na odcinku drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej – na ulicy Międzyrzeckiej i Cieszyńskiej, termin określony w umowie o dofinansowanie – grudzień 2019.

Kronika budowy DW 942 ul. Międzyrzecka – stan prac na 31.10.2018 r.
 

Kronika budowy DW 942 ul. Międzyrzecka – stan prac na 28.09.2018 r.
 


Stan prac na październik 2018 r.


Stan prac na czerwiec/lipiec 2018 r.

 


Stan prac na kwiecień 2018 r.

powrót