Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”.
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 7 września 2016 r.   Całkowita wartość projektu wynosi 235 401 546,13 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 229 094 733,60 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 194 707 614,07 PLN  (84,99 % kosztów kwalifikowanych).
Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. Rzeczowa realizacja obejmuje:

  • rozbudowę ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej wraz z rozbudową węzła z drogą ekspresową S-1 po stronie północnej oraz południowej na odcinku o długości 1,75 km,
  • budowę nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej o długości 0,7 km,
  • rozbudowę ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej na odcinku o długości 3,52 km.

Rozbudowa przyczyni się do podniesienia nośności drogi do 115 kN/oś. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie województwa śląskiego oraz Miasta Bielska-Białej – w szczególności z drogami ekspresowymi S-52, S-1 w dalszej kolejności z drogą krajową nr 52 i drogą krajową nr 1. Inwestycja spowoduje poprawę dostępności do dróg znajdujących się w sieci TEN-T, szczególnie dla mieszkańców terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej. Poprawa parametrów drogi, zwiększy płynność ruchu na drodze, przyczyni się do wyeliminowania „wąskich gardeł” w kierunku dróg ekspresowych. Mieszkańcy Miasta Bielska-Białej, w tym przede wszystkim osoby zamieszkujące dzielnicę Wapienica i Aleksandrowice, a również gminy zamiejskie (Jaworze, Jasienica) uzyskają łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do węzłów z siecią TEN-T, oraz do ośrodków gospodarczych i punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych w Bielsku-Białej.

Zakończenie rzeczowej realizacji na odcinku drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej – na ulicy Międzyrzeckiej planowane jest na rok 2018.


Stan prac na czerwiec 2018 r.


Stan prac na kwiecień 2018 r.

powrót