Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej


W dniu 30 września 2018 r. Beneficjent – Miasto Bielsko-Biała zakończyło realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”.

Projekt realizowany był w latach 2014 – 2018
Całkowita wartość projektu wynikająca z aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie wyniosła 80 611 153,60 PLN, gdzie wartość części realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wynosi 14 623 525,66 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 67 097 800,75 PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 56 845 256,80 PLN (84,72 % kosztów kwalifikowanych).

W ramach projektu, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wdrożył pierwszy etap Inteligentnego Systemu Transportowego, poprzez m.in.:

– modernizację infrastruktury sygnalizacji świetlnej łącznie na 18 skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych;
– wyposażanie 22 przystanków w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej;
– utworzenie tymczasowego Centrum Zarządzania Ruchem wyposażonego w niezbędny sprzęt umożliwiający sterowanie i zarządzanie ruchem indywidualnym i transportem zbiorowym na głównych ciągach komunikacyjnych Miasta;
– wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego na wybranych skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, a także przystankach autobusowych;
– wdrożenie aplikacji mobilnych i portali internetowych ułatwiających podróżowanie na terenie Miasta.

Jako drugi element przedsięwzięcia, Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zakupił 50 niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w urządzenia do Inteligentnego Systemu Transportowego, a także urządzenia do obecnie użytkowanych autobusów.

Dzięki kompleksowej realizacji poprawie uległa płynność ruchu transportu indywidualnego, a także zbiorowego. Wzrosła również jakość obsługi transportowej. Zwiększeniu uległa przepustowość ciągu komunikacyjnego objętego projektem, wzrosło bezpieczeństwo, a także skróceniu uległ czas przejazdu przez wybrane ciągi komunikacyjne. W dłuższej perspektywie, projekt przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, emisji CO2 oraz hałasu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 22 września 2016 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 82.905.472,00 PLN, gdzie wartość części realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wynosi 16 413 234,00 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 69.842.326,31 PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 59.170.418,84 PLN  (84,72 % kosztów kwalifikowanych).
Planowany okres realizacji: 2014 – 2018

W ramach projektu Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej planuje wdrożenie pierwszego etapu Inteligentnego Systemu Transportowego, który obejmować będzie m.in.: system zarządzania ruchem oraz zarządzania transportem zbiorowym i informacją dla podróżnych, podsystem sterowania ruchem wraz z priorytetem na sygnalizacjach, podsystem monitoringu wizyjnego, modernizację sygnalizacji świetlnych, budowę niezbędnych połączeń światłowodowych oraz stworzenie tymczasowego Centrum Zarządzania Ruchem. Projekt obejmuje również zakup 50 sztuk niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w urządzenia do Inteligentnego Systemu Transportowego oraz urządzenia do obecnie użytkowanych autobusów (część realizowana przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej).

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów na terenie Miasta Bielska-Białej. Projekt przyczyni się do: zwiększenia przepustowości dróg miejskich (niższe zatłoczenie); zwiększenia płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego; skrócenia czasu przejazdu taborem publicznej komunikacji pasażerskiej; zwiększenia liczby osób korzystających z transportu publicznego (zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego); podniesienia jakości obsługi transportowej; poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, emisji CO2 oraz hałasu; lepszej integracji gałęzi transportu, obniżenia energochłonności systemu transportowego.

Szczegółowe informacje o systemie ITS dostępne pod linkiem.

powrót