Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)
Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej

W dniu 25 lutego 2021 r. zawarta została umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.5.2 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 14 474 297,93 […]

więcej
„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”. Beneficjentem projektu jest Miasto Bielsko-Biała, które umowę o dofinansowanie podpisało 7 września 2016 r. W dniu 19 listopada 2018 r. oraz 19 października 2020 r. zawarto aneksy do umowy o dofinansowanie. Zgodnie […]

więcej
„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – rozbudowa ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej

W dniu 20 maja br. miało miejsce udostępnienie do ruchu ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej – ważnej inwestycji drogowej stanowiącej (wraz z rozbudową ul. Cieszyńskiej) – zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”). Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej wpływa […]

więcej
Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)
Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej

W dniu 30 września 2018 r. Beneficjent – Miasto Bielsko-Biała zakończyło realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany był w latach 2014 – 2018 Całkowita wartość projektu wynikająca z aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie wyniosła 80 611 153,60 PLN, gdzie wartość części realizowanej przez Miejski […]

więcej
powrót