Rozpoczynamy zimowe utrzymanie miasta Bialska-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, jako jednostka nadzorująca zimowe i letnie utrzymanie miasta Bielsko-Biała w latach 2022-2025 informuje, że z dniem 17 listopada 2023 r. nastąpiło zakończenie trwającego od 15 kwietnia letniego oczyszczania, a tym samym przystąpiono do zimowego utrzymania miasta w sezonie 2023/2024. Zgodnie z zawartymi umowami ww. usługę kontynuują: firma PreZero Bielsko-Biała S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych oraz firma Eurovia Polska S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie pozostałych ciągów komunikacyjnych w strefie wschodniej i strefie zachodniej. Zimowe utrzymanie miasta polega w szczególności na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej (w tym usuwaniu błota, błota pośniegowego, śniegu, lodu i nacieków lodowych) dróg w tym jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych wraz z zatokami, parkingów, przejść podziemnych i nadziemnych, schodów, kładek itd. oraz placów mające na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa. Łączna długość odśnieżanych ulic to ok. 620 km, a łączna powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 812 532 m2. Ponadto na terenie miasta rozstawione są pojemniki z piaskiem oraz rozmieszczone zasłony przeciwśnieżne.

W celu wykonania usług z zakresu zimowego utrzymania miasta, zgodnie z założonymi standardami, firmy dysponują 17 ciągnikami z pługiem i rozrzutnikiem, 3 kombajnami do odśnieżania, 3 koparko-ładowarkami, 2 ładowarkami, 6 mikrociągnikami z pługiem do odśnieżania chodników, 13 pługo-piaskarko-solarkami, 1 pługo-piaskarką oraz 2 urządzeniami do wytwarzania solanki. Ponadto miejsca niedostępne dla pojazdów będą utrzymywane przez brygady ręczne.

Prócz tego Wykonawcy wysyłają na drogi miasta trzy patrole, których głównym zadaniem jest kontrola stanu nawierzchni dróg. Wszystkie wymienione pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji.

Wprowadzenie sezonu zimowego nie zwalnia jednak całkowicie z obowiązku utrzymywania w czystości naszego miasta. Zgodnie bowiem z obecnymi umowami, w razie potrzeby nadal przewiduje się prowadzenie letniego utrzymania miasta w trybie interwencyjnej akcji letniej.

Ponadto tak jak w ubiegłym sezonie zgodnie z zawartymi umowami na wykonawców został nałożony obowiązek jednorazowego pozimowego oczyszczenia miasta ze środków uszorstniających, zużytych do usuwania śliskości i innych pozostałości okresu zimowego.

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina właścicielom oraz administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji. Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.) zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4. Przytoczone przepisy i ich wykładnia jasno wskazują, iż za chodnik ustawodawca uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Dla wyjaśnienia możliwych nieporozumień warto dodać, że obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki bezpośrednio graniczące z nieruchomością (tj. posiadające z posesją wspólną granicę). Chodniki położone wzdłuż tej nieruchomości, ale oddzielone od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, są z tego obowiązku wyłączone.

Uwaga! Zimowym utrzymaniem miasta objęte są tylko tereny będące własnością miasta Bielsko-Biała. Właściciele dróg prywatnych odśnieżają drogi we własnym zakresie.

Całodobowy kontakt:
Główne ciągi komunikacyjne (Firma PreZero Bielsko-Biała S.A.):
Tel.: 33 499 20 16, 33 499 20 26
Adres mailowy: zima.bielskobiala@prezero.com

Pozostałe ciągi komunikacyjne: strefa wschodnia i strefa zachodnia (Firma Eurovia Polska S.A.):
Tel.: 572 754 254
Adres mailowy: utrzymanie.bielsko@eurovia.pl

Kontakt do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w godz. 7:30 do 15:30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku):
Tel.: 33 472 60 10 wew. 120, 503 692 143
Adres mailowy: utrzymanie.bielsko@mzd.bielsko.pl

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zimowego utrzymania dróg w Bielsku Białej.pdf
Drogi dodane do zimowego utrzymania od sezonu 2023/2024 – strefa wschodnia i zachodnia.pdf
Standardy zimowego utrzymania dróg – główne ciągi komunikacyjne.pdf
Standardy zimowego utrzymania dróg – strefa wschodnia i zachodnia.pdf
Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem miasta firma odpowiedzialna.pdf
Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem miasta firma odpowiedzialna.xls
Wykaz chodników i ścieżek rowerowych poza pasem drogowym odśnieżanych przez firmę Eurovia – strefa wschodnia.pdf
Wykaz chodników i ścieżek rowerowych poza pasem drogowym odśnieżanych przez firmę Eurovia – strefa zachodnia.pdf
Wykaz chodników i ścieżek rowerowych poza pasem drogowym odśnieżanych przez firmę PreZero.pdf

powrót